Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. określające ilości dostępne w drugim półroczu 2004 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

Data ogłoszenia:2004-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 12

L 222/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1147/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. określające ilości dostępne w drugim półroczu 2004 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych oraz otwarcia kontyngentów taryfowych (2), w szczególności jego art. 16 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: w ramach udzielenia pozwoleń na przywóz na pierwsze półrocze 2004 r. odnośnie do niektórych kontyngentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001, wnioski o pozwolenia objęły ilości mniejsze niż ilości dostępne dla


rozpatrywanych produktów. Należy więc określić dla każdego rozpatrywanego kontyngentu ilość dostępną w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2004 r., uwzględniając ilości nieudzielone, w wyniku rozporządzeń Komisji (WE) nr 126/2004 (3) oraz (WE) nr 178/2004 (4), określających stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2004 r. w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ilości dostępne w okresie od 1 lipca 2004 do 31 grudnia 2004 r. na drugie półrocze roku przywozu niektórych kontyngentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001, są określone w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z dn. 3.2.2004, str. 6). (2) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 748/2004 (Dz.U. L 118 z dn. 23.4.2004, str. 3).

(3) Dz.U. L 17 z 24.1.2004, str. 20. (4) Dz.U. L 28 z 31.1.2004, str. 11.

23.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/13

ZAŁĄCZNIK I. A

Numer kontyngentu Współczynnik przyznania

09.4590 09.4591 09.4592 09.4593 09.4594 09.4595 09.4596 09.4599

34 000 2 650 9 200 2 600 10 000 7 500 9 750 5 000

ZAŁĄCZNIK I.B 5. Produkty pochodzące z Rumunii

Numer kontyngentu Współczynnik przyznania

09.4758 6. Produkty pochodzące z Bułgarii

Numer kontyngentu

1 400

Współczynnik przyznania

09.4660 09.4675

3 350 250

ZAŁĄCZNIK I. C Produkty pochodzące z AKP

Numer kontyngentu Współczynnik przyznania

09.4026 09.4027

1 000 1 000

ZAŁĄCZNIK I.D Produkty pochodzące z Turcji

Numer kontyngentu Współczynnik przyznania

09.4101

1 315

L 222/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2004

ZAŁĄCZNIK I.E Produkty pochodzące z Republiki Południowej Afrylii

Numer kontyngentu Współczynnik przyznania

09.4151

5 340

ZAŁĄCZNIK I.F Produkty pochodzące ze Szwajcarii

Numer kontyngentu Współczynnik przyznania

09.4155 09.4156

1 000 2 750

ZALACZNIK I.G Produkty pochodzące z Jordanii

Numer kontyngentu Wspólczynnik przyznania

09.4159

100

ZAŁĄCZNIK I.H Produkty pochodzące z Norwegii

Numer kontyngentu Współczynnik przyznania

09.4781 09.4782

1 733,5 266,5

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 20 z 200423.6.2004

  Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Jugosłowiańską Republiką Macedonii

 • Dz. U. L222 - 17 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L222 - 15 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L222 - 10 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L222 - 9 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 145/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 8 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 144/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 7 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 143/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 6 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1076/2004

 • Dz. U. L222 - 4 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L222 - 1 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotyczące zawieszenia autonomicznych stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty rybołówstwa pochodzące z Ceuty i Melilli

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.