Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Jugosłowiańską Republiką Macedonii

Data ogłoszenia:2004-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 4

Strona 4 z 10

W s p i e r a n i e w o l n o ś c i s ł o w a i m e d i ó w ‒ Należy poddać przeglądowi ramy prawne dotyczące nadawania radiowo-telewizyjnego, aby zapobiec wpływom politycznym. Należy podjąć konkretne kroki w celu zapewnienia niezależności organów regulacyjnych ds. mediów. Należy poddać przeglądowi przepisy prawne dotyczące zniesławienia, tak by odzwierciedlały normy europejskie oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z a p e w n i e n i e p r z e s t r z e g a n i a p r a w m n i e j s z o ś c i ‒ Należy zapewnić, by proces tworzenia trzeciego uniwersytetu publicznego w Tetowie został zakończony w sposób umożliwiający stworzenie synergii z Uniwersytetem Europy Południowo-Wschodniej oraz zapewnienie zgodności norm akademickich z Deklaracją Bolońską. Współpraca regionalna i międzynarodowa W s p i e r a n i e w s p ó ł p r a c y r e g i o n a l n e j ‒ Należy spełnić wymogi procesu stabilizacji i stowarzyszenia i wypełnić zobowiązania z Salonik w dziedzinie współpracy regionalnej. Należy zapewnić wykonanie wszystkich regionalnych umów o wolnym handlu. Należy dążyć do zawarcia porozumień z państwami sąsiadującymi, także w dziedzinie współpracy przygranicznej, dotyczących walki z przestępczością zorganizowaną, nielegalnego handlu i przemytu, współpracy sądowej, zarządzania granicami, środowiska i energii, oraz zapewnić ich skuteczne wykonanie. Zapewnienie właściwego wykonania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (USS) w d z i e d z i n i e w s p ó ł p r a c y r e g i o n a l n e j ‒ Należy zakończyć rokowania z Chorwacją w sprawie dwustronnej konwencji w sprawie współpracy regionalnej.


23.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/23

Przyjęcie odpowiednich ram prawnych w sprawie współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii. Realizacja umów międzynarodowych zawartych przez Jugosłowiańską Republikę M a c e d o n i i ‒ Należy zagwarantować poszanowanie zobowiązań podjętych przez Jugosłowiańską Republikę Macedonii w ramach jej stosunków z UE.

Sytuacja gospodarcza Wolny rynek i reformy strukturalne Z a p e w n i e n i e t r w a ł e j s t a b i l n o ś c i m a k r o e k o n o m i c z n e j ‒ Należy zachować stabilne ramy makroekonomiczne w kontekście programu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Należy zawrzeć porozumienie w sprawie programu dotyczącego działań uzupełniających. K o n t y n u a c j a r e f o r m g o s p o d a r c z y c h ‒ Należy wprowadzić szeroko zakrojone reformy prorynkowe mające na celu ograniczenie roli państwa w gospodarce i ustanowić jednakowe warunki działania dla wszystkich uczestników życia gospodarczego umożliwiające działanie w stabilnym i przewidywalnym środowisku. Należy jasno określić i wprowadzić w życie prawa własności, także w kontekście prywatyzacji. P o p r a w a ś r o d o w i s k a g o s p o d a r c z e g o ‒ Należy przyjąć i wprowadzić w życie ulepszone ramy prawne dotyczące prawa spółek. Należy usprawnić system administracyjny i sądowy oraz procedury związane z upadłością. Należy przygotować program mający na celu uproszczenie i ograniczenie procedur dotyczących przyznawania licencji oraz zwiększyć przejrzystość wszystkich procedur administracyjnych mających wpływ na przedsiębiorstwa. P o l i t y k a z a t r u d n i e n i a ‒ Należy przygotować i wprowadzić w życie wszechstronną strategię mającą na celu promocję zatrudnienia i redukcję bezrobocia, w szczególności w odniesieniu do szkolenia zawodowego i reform rynku pracy, z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów we wszystkich społecznościach etnicznych. Należy przestrzegać podstawowych norm pracy i skutecznie je stosować (w tym wolność zrzeszania się w związki zawodowe i prawo do układów zbiorowych, zasadę niedyskryminacji odnośnie zatrudniania lub zawodu).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 17 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L222 - 15 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L222 - 12 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. określające ilości dostępne w drugim półroczu 2004 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L222 - 10 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L222 - 9 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 145/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 8 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 144/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 7 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 143/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 6 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1076/2004

 • Dz. U. L222 - 4 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L222 - 1 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotyczące zawieszenia autonomicznych stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty rybołówstwa pochodzące z Ceuty i Melilli

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.