Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Jugosłowiańską Republiką Macedonii

Data ogłoszenia:2004-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 5

Strona 5 z 10

Zarządzanie finansami publicznymi P o p r a w a z a r z ą d z a n i a f i n a n s a m i p u b l i c z n y m i ‒ Należy przeprowadzić decentralizację budżetową. Należy wprowadzić w życie rozszerzony system wynagrodzeń służby cywilnej. Należy wzmocnić w Ministerstwie Finansów możliwości w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz poszerzyć kontrole przeprowadzane w administracji publicznej jako całości. Należy poddać ustawę w sprawie audytu państwowego przeglądowi i dostosować ją do norm UE oraz wzmocnić Państwowy Urząd ds. Audytu jako niezależną instytucję państwową dysponującą niezależnym budżetem. Należy wzmocnić kontrolę i nadzór nad wydatkami z funduszy pozabudżetowych. Należy ustanowić sprawnie działający rynek bonów i obligacji skarbowych.


Normy UE Rynek i handel wewnętrzny Należy właściwie wdrożyć protokół w sprawie dostosowania uss w celu uwzględnienia rozszerzenia UE. P r z e p ł y w t o w a r ó w ‒ Należy osiągnąć dalsze postępy w przyjmowaniu europejskich norm technicznych i norm europejskich. Należy wprowadzić w życie przepisy z 2002 r. dotyczące certyfikacji, metrologii i oceny zgodności, w tym przyjęcie przepisów prawa wtórnego oraz wzmocnienie zdolności administracyjnej, aby zapewnić ich wykonanie. Należy osiągnąć postępy w stosowaniu Nomenklatury Scalonej. U s ł u g i f i n a n s o w e ‒ Należy polepszyć ostrożnościowe ramy regulacyjne i nadzór nad tym sektorem. O c h r o n a d a n y c h o s o b o w y c h ‒ Należy zmienić przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z normami UE i ustanowić niezależny organ odpowiedzialny za nadzór nad wykonaniem tych przepisów. C ł a ‒ Należy usprawnić walkę z oszustwami, przemytem i nielegalnym handlem. Należy wzmocnić administrację celną i zapewnić jej właściwe działanie, by osiągnąć normy UE. Należy kontynuować reformy i zapewnić właściwą realizację Planu strategicznego na lata 2004–2008. W szczególności należy zapewnić właściwe działanie nowopowstałej jednostki ds. norm zawodowych i ścigać przypadki korupcji w służbach celnych. Należy wzmocnić współpracę administracyjną w sektorze celnym. Należy wzmocnić służby zajmujące się wykonaniem umów handlowych, zwłaszcza w odniesieniu do kontroli preferencyjnych reguł pochodzenia.

L 222/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2004

O p o d a t k o w a n i e ‒ Należy rozpocząć przegląd obecnych przepisów podatkowych i procedur administracyjnych, w celu zapewnienia, by przepisy podatkowe były wprowadzone w życie w sposób skuteczny i niedyskryminujący. Należy znieść różne stawki podatku akcyzowego dla produktów tytoniowych w zależności od pochodzenia towarów (towary krajowe lub importowane). Należy kontynuować rozpoczętą reformę administracji podatkowej, a w szczególności wzmocnić jej możliwości na poziomie lokalnym dotyczące pobierania należnego podatku i jego kontroli. Należy zająć się problemem wzrastającego poziomu zaległości w zwrocie VAT. Należy zobowiązać się do przestrzegania zasad kodeksu postępowania w dziedzinie opodatkowania przedsiębiorstw i zapewnić, by nowe środki fiskalne były zgodne z tymi zasadami. K o n k u r e n c j a i p o m o c p a ń s t w a ‒ Należy przyjąć przepisy znoszące ograniczenia konkurencji. Należy przydzielić organowi ds. konkurencji skuteczne środki pozwalające na bezpośrednie wprowadzenie w życie przepisów prawa i nakładanie sankcji. Należy wspierać przejrzystość i wprowadzenie w życie podstawowych zasad dotyczących pomocy państwa. Należy wspierać politykę konkurencji poprzez popieranie liberalizacji, usprawnienie praktyk dotyczących zamówień publicznych i zapewnienie pozytywnego prokonkurencyjnego nastawienia sprzyjającego prywatyzacji. Należy przyjąć przepisy prawa wtórnego dotyczące pomocy państwa i wzmocnić zdolność administracyjną do wprowadzania w życie ram prawnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 17 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L222 - 15 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L222 - 12 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. określające ilości dostępne w drugim półroczu 2004 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L222 - 10 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L222 - 9 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 145/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 8 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 144/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 7 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 143/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 6 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1076/2004

 • Dz. U. L222 - 4 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L222 - 1 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotyczące zawieszenia autonomicznych stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty rybołówstwa pochodzące z Ceuty i Melilli

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.