Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Jugosłowiańską Republiką Macedonii

Data ogłoszenia:2004-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 7

Strona 7 z 10

Należy określić zadania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, zgodnie z praktykami UE. Należy przyjąć i wprowadzić w życie plan działań na rzecz reformy policji, z uwzględnieniem równej reprezentacji na wszystkich poziomach, a także zaplanować zasoby niezbędne do jego wykonania. Należy niezwłocznie podjąć środki mające na celu reformę zarządzania zasobami ludzkimi. Należy usprawnić współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Należy zwiększyć możliwości przeprowadzania szkoleń i zapewnić właściwe działanie Akademii Policyjnej, w tym odpowiedni przydział zasobów budżetowych. Należy ograniczyć korupcję i nieprawidłowości w strukturach policyjnych. Należy wspierać współpracę z Interpolem i innymi międzynarodowymi organizacjami odpowiedzialnymi za stosowanie tych przepisów, zwłaszcza poprzez lepsze wykorzystanie ich baz danych.


Przestępczość zorganizowana, nielegalny handel, narkotyki, pranie brudnych p i e n i ę d z y i t e r r o r y z m ‒ Należy wprowadzić w życie środki przeciwko przestępczości zorganizowanej, jakie zostały przyjęte przez rząd i przedstawione podczas posiedzenia ministrów odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE-Bałkany Zachodnie, które odbyło się w listopadzie 2003 r. Należy zakończyć ratyfikację Konwencji Narodów Zjednoczonych z 2002 r. o przestępczości zorganizowanej i protokołów z nią związanych w sprawie broni krótkiej, nielegalnego handlu ludźmi i przemytu migrantów, oraz zapewnić wprowadzenie w życie. Należy usprawnić koordynację między organami ścigania zaangażowanymi w zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Należy polepszyć analizę informacji i ryzyka oraz ustanowić centralną jednostkę wywiadu kryminalnego, działającą we współpracy z wszystkimi agencjami zajmującymi się ściganiem. Należy przyjąć zmiany przepisów niezbędne, aby umożliwić użycie specjalnych środków śledczych. Należy przygotować programy ochrony świadka. Należy zwiększyć możliwości zwalczania nielegalnego handlu narkotyków. Należy przygotować narodową strategię w sprawie narkotyków, zgodnie ze Strategią i Planem Działań UE w sprawie Narkotyków. Należy określić zadania Dyrekcji ds. Prania Brudnych Pieniędzy (DPBP) i policji finansowej oraz usprawnić działanie DPBP, tak by osiągnęła poziom jednostki wywiadu finansowego, zgodnie z normami UEi. Należy podjąć niezbędne kroki w celu przygotowania do zawarcia porozumienia z Europolem. Należy zwiększyć współpracę międzynarodową i wprowadzić w życie odpowiednie międzynarodowe konwencje w sprawie terroryzmu. Należy usprawnić współpracę i wymianę informacji między policją a służbami wywiadowczymi w kraju i w innych państwach. Należy zapobiegać finansowaniu i przygotowywaniu aktów terroryzmu.

3.2. ŚREDNIOTERMINOWE Sytuacja polityczna Demokracja i państwo prawne W y k o n a n i e U R ‒ Należy wdrożyć plan strategiczny dotyczący równej reprezentacji mniejszości. Należy zapewnić właściwe działanie administracji zdecentralizowanej. Należy nadal prowadzić działania w celu ożywienia gospodarczego dawnych stref kryzysowych.

D a l s z e u s p r a w n i e n i e d z i a ł a n i a a d m i n i s t r a c j i ‒ Należy nadal wspierać niezależność administracji, przejrzystość procedur rekrutacji i rozwój kariery oparty na osiągnięciach zawodowych, profesjonalizmie i równej reprezentacji wszystkich społeczności. Należy kontynuować reformę administracji publicznej, w szczególności uwzględniając wyniki analizy działania. Należy nadal rozwijać możliwości ministerstw w zakresie wykonywania wielu wspólnych działań niezbędnych do wspierania koordynującej roli Sekretariatu Generalnego i innych agencji centralnych (rozwój policji, planowanie strategiczne, zarządzanie finansami, zarządzanie personelem, technologie informatyczne). Należy zapewnić, by sektory administracji odpowiedzialne za wprowadzenie w życie przepisów USS, były odpowiednio wyposażone do wypełniania swoich obowiązków. Należy dalej wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji zrzeszających partnerów społecznych, i ich czynny udział w procesie decyzyjnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 17 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L222 - 15 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L222 - 12 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. określające ilości dostępne w drugim półroczu 2004 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L222 - 10 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L222 - 9 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 145/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 8 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 144/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 7 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 143/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 6 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1076/2004

 • Dz. U. L222 - 4 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L222 - 1 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotyczące zawieszenia autonomicznych stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty rybołówstwa pochodzące z Ceuty i Melilli

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.