Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Jugosłowiańską Republiką Macedonii

Data ogłoszenia:2004-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 8

Strona 8 z 10

D a l s z e w z m o c n i e n i e s y s t e m u s ą d o w e g o ‒ Należy wdrożyć szeroko zakrojoną reformę systemu sądowego, w tym wprowadzić niezbędne zmiany do Konstytucji i innych przepisów prawnych, oraz wzmocnić ogólną skuteczność systemu sądowego. Należy zapewnić skuteczne działanie Narodowej Szkoły Sędziów. Należy zwiększyć ilość szkoleń dotyczących prawodawstwa UE, współpracy przygranicznej w sprawach kryminalnych. Należy zmniejszyć zaległości w rozpatrywaniu spraw we wszystkich sądach. Należy zapewnić odpowiednie wyposażenie i dobrze wyszkolony, wyspecjalizowany personel administracyjny posiadający odpowiedni status. Należy zapewnić wystarczające środki budżetowe w celu zagwarantowania dostępu do wymiaru sprawiedliwości i pomocy prawnej. Należy zwiększyć wynagrodzenia.


D a l s z e u s p r a w n i e n i e w a l k i z k o r u p c j ą i p r z e s t ę p c z o ś c i ą z o r g a n i z o w a n ą ‒ Należy osiągnąć znaczące, wymierne wyniki w walce z korupcją na wszystkich poziomach, poprzez odpowiednie przepisy prawne i właściwe wdrożenie narodowego programu przeciw korupcji. Należy ułatwić umieszczenie urzędników łącznikowych, wspieranych przez Państwa Członkowskie UE w odpowiednich organach państwowych odpowiedzialnych za walkę z przestępczością zorganizowaną. Należy dostarczać sześciomiesięczne sprawozdania w sprawie rzeczywistych rezultatów osiągniętych w sądowym ściganiu działalności związanej z przestępczością zorganizowaną na warunkach Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie transnarodowej przestępczości zorganizowanej, znanej jako Konwencja z Palermo.

L 222/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2004

Prawa człowieka i ochrona mniejszości Z a p e w n i e n i e p r z e s t r z e g a n i a p r a w c z ł o w i e k a p r z e z o r g a n y ś c i g a n i a ‒ Należy zapewnić, by policja, sędziowie, prokuratorzy i inne organy ścigania byli w pełni świadomi swoich obowiązków i je wykonywali. Należy zapewnić przestrzeganie godności ludzkiej w aresztach i zakładach karnych. D a l s z e w s p i e r a n i e w o l n o ś c i s ł o w a i m e d i ó w ‒ Należy zapewnić, by przepisy w dziedzinie mediów były zgodne z normami UE i były właściwie wdrażane. D a l s z e w s p i e r a n i e z a s a d y n i e d y s k r y m i n a c j i i r ó w n e j r e p r e z e n t a c j i ‒ Należy zwiększać możliwości zatrudnienia dla wszystkich społeczności etnicznych oraz ułatwiać im dostęp do kształcenia. Należy zwiększać dostęp mniejszości do szkolnictwa wyższego i zapewnić, by zajęcia w języku albańskim prowadzone na wyższych uczelniach spełniały normy UE określone w Deklaracji Bolońskiej. Współpraca regionalna i międzynarodowa D a l s z e w s p i e r a n i e w s p ó ł p r a c y r e g i o n a l n e j ‒ Należy utrzymać konstruktywną i zrównoważoną politykę regionalną wspierającą dialog, stabilność, zasady dobrosąsiedzkie i współpracę. Należy wprowadzić w życie Protokół Ustaleń Głównych Sieci Transportowych Europy Południowo-Wschodniej (EPW). Należy wypełnić zobowiązania podjęte w ramach Protokołu Ustaleń z Aten z 2003 r. w sprawie regionalnego rynku energii w EPW i przygotować utworzenie tego zintegrowanego regionalnego rynku energii. Realizacja umów międzynarodowych zawartych przez Jugosłowiańską Republikę M a c e d o n i i ‒ Należy w pełni wdrożyć międzynarodowe porozumienia i konwencje ratyfikowane przez Jugosłowiańską Republikę Macedonii, w szczególności konwencje w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, praw człowieka i praw mniejszości oraz handlu. Sytuacja gospodarcza Wolny rynek i reformy strukturalne Zapewnienie trwałości reform gospodarczych. D a l s z a p o p r a w a ś r o d o w i s k a g o s p o d a r c z e g o ‒ Należy zapewnić skuteczne wypełnianie głównych norm międzynarodowych i UE dotyczących prawa spółek, rachunkowości oraz audytu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 17 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L222 - 15 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L222 - 12 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. określające ilości dostępne w drugim półroczu 2004 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L222 - 10 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L222 - 9 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 145/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 8 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 144/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 7 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 143/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 6 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1076/2004

 • Dz. U. L222 - 4 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L222 - 1 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotyczące zawieszenia autonomicznych stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty rybołówstwa pochodzące z Ceuty i Melilli

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.