Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Jugosłowiańską Republiką Macedonii

Data ogłoszenia:2004-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 9

Strona 9 z 10

Należy usprawnić system administracyjny i sądowy, w pełni wdrożyć program w sprawie uproszczenia i zmniejszenia procedur dotyczących przyznawania licencji oraz zwiększyć przejrzystość wszystkich procedur administracyjnych mających wpływ na przedsiębiorstwa. Należy zapewnić wykonanie praw wierzycieli w ramach przejrzystych ram prawnych i poprzez reformę podatku katastralnego. Należy wspierać wdrożenie kodeksu w sprawie zarządzania przedsiębiorstwami. Z a t r u d n i e n i e i p o l i t y k a s p o ł e c z n a ‒ Należy opracować politykę społeczną mającą na celu wspieranie spójności społecznej i skuteczny system ochrony socjalnej, polepszyć normy społeczne oraz zająć się kwestiami ubóstwa i wyłączenia społecznego. Należy dalej rozwijać politykę zatrudnienia, przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. Zarządzanie finansami publicznymi D a l s z a p o p r a w a z a r z ą d z a n i a f i n a n s a m i p u b l i c z n y m i ‒ Należy usprawnić wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę finansów publicznych. Należy usunąć główne przeszkody dla rozwoju drugiego filara systemu emerytalnego, w szczególności poprzez finansowanie przejścia z systemu solidarności społecznej do obowiązkowego systemu akumulacji. O s z u s t w a ‒ Należy ustanowić skuteczne procedury wykrywania i ścigania przypadków (podejrzewanego) oszustwa i innych nieprawidłowości mających wpływ na fundusze krajowe i międzynarodowe oraz procedury dotyczące działań uzupełniających. Normy UE Rynek i handel wewnętrzny P r z e p ł y w t o w a r ó w ‒ Należy wzmocnić zdolności rządu do wykonania USS, w szczególności poprzez zwiększenie wewnętrznych kompetencji umożliwiających dokonanie oceny, czy projekty przepisów są zgodne z dorobkiem UE. U s ł u g i f i n a n s o w e ‒ Należy zapewnić skuteczne ustanowienie niezależnych i dobrze wyszkolonych organów nadzorczych, zgodnie z normami uznanymi na poziomie międzynarodowym.


23.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/27

O c h r o n a d a n y c h o s o b o w y c h ‒ Należy nadal wzmacniać zdolność instytucjonalną organu zajmującego się ochroną danych osobowych, zgodnie z normami i praktykami UE. C ł a ‒ Należy jeszcze bardziej wzmocnić administrację celną i zapewnić jej właściwe działanie w celu spełnienia norm UE. Należy wdrożyć Plan strategiczny na lata 2004-2008. O p o d a t k o w a n i e ‒ Należy nadal wzmacniać administrację podatkową, w szczególności w dziedzinie pobierania podatków i jego kontroli oraz zapewnić jego właściwe działanie w celu spełnienia norm UE. Należy rozwijać strategię dotyczącą audytu i odpowiednie systemy technologii informacyjnych. K o n k u r e n c j a i p o m o c p a ń s t w a ‒ Należy wprowadzić w życie przepisy znoszące ograniczenia konkurencji. Należy dalej wzmocnić organ zajmujący się sprawami konkurencji poprzez nadanie mu uprawnień do wykonywania przepisów i nakładanie sankcji. Należy nadal wspierać przejrzystość pomocy państwa. Z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e ‒ Należy ustanowić w pełni sprawne struktury zajmujące się zamówieniami publicznymi, które zapewnią, by procedury zamówień publicznych były przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa i zasadami zawartymi w USS. P r a w a w ł a s n o ś c i i n t e l e k t u a l n e j ‒ Należy zapewnić wprowadzenie w życie przepisów dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej. Polityki sektorowe P r z e m y s ł i M S P ‒ Należy wdrożyć program restrukturyzacji i przekształcenia hutnictwa żelaza i stali. Należy zakończyć wdrażanie strategii dotyczącej realizacji Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw. Należy wspierać dostęp MSP do kredytów. Należy zwiększać doświadczenie w zakresie niefinansowych mechanizmów wsparcia MSP (tj. klastry i parki technologiczne) Należy wdrożyć plan działań FIAS w sprawie zmniejszenia barier dla inwestycji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 222 POZ 20 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 17 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L222 - 15 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L222 - 12 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. określające ilości dostępne w drugim półroczu 2004 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L222 - 10 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze i jabłka)

 • Dz. U. L222 - 9 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 145/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 8 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 144/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 7 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 143/2004 odnośnie terminu przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym na odsprzedaż na rynku wewnętrznym pszenicy znajdującej się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L222 - 6 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1076/2004

 • Dz. U. L222 - 4 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L222 - 1 z 200423.6.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotyczące zawieszenia autonomicznych stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty rybołówstwa pochodzące z Ceuty i Melilli

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.