Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 230 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie otwierania i administrowania kwotą taryfową mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

Data ogłoszenia:2004-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 230 POZ 27

Strona 1 z 3
30.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/27

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1203/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie otwierania i administrowania kwotą taryfową mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Wskazane jest wyznaczenie okresu referencyjnego dla objętego rozporządzeniem przywozu, który odbywa się przez wystarczający okres, by dać reprezentatywne wyniki, na tyle aktualne, by odzwierciedlały ostatnie wydarzenia w branży.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Operatorzy w Czechach, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji (dalej zwanymi „nowymi Państwami Członkowskimi”) powinni mieć możliwość ubiegania się na podstawie przywozu z krajów, które były dla nich państwami trzecimi do 30 kwietnia 2004 r.

Harmonogram CXL Światowej Organizacji Handlu (WTO) wymaga, by Wspólnota otworzyła roczną kwotę przywozową dla 53 000 ton mrożonej wołowiny objętej kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (numer porządkowy 09.4003). Zasady wdrażania powinny być określone dla roku kwotowego 2004/2005 rozpoczynającego się 1 lipca 2004 r.

Dla celów kontrolnych wnioski o prawa przywozowe powinny być składane w Państwach Członkowskich, w których operator figuruje w krajowym rejestrze VAT.

(7)

W celu uniknięcia spekulacji do każdego wnioskodawcy w obrębie kwoty powinno być ustanowione zabezpieczenie.

(2)

Kwotą 2003/2004 zarządzano zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (WE) nr 780/2003 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie tworzenia i zarządzania kwotą taryfową na mrożone mięso wołowe i cielęce objęte kodem CN 0202 i produkty objęte kodem CN 0206 29 91 (od 1 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r.) (2). Rozporządzenie to określało w szczególności ścisłe kryteria uczestnictwa w celu uniknięcia rejestracji fikcyjnych operatorów. Ponadto uściślone zasady stosowania rzeczonych licencji przywozowych stanowiły przeszkodę na drodze do spekulacyjnego obrotu licencjami.

(8)

W celu nałożenia na operatorów obowiązku ubiegania się o licencje przywozowe dla wszystkich przydzielonych praw przywozowych należy ustalić, że obowiązek taki stanowi podstawowy wymóg w rozumieniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. określającego szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w przypadku produktów rolnych (3).

(9)

(3)

Doświadczenie zdobyte podczas stosowania tych zasad wykazuje jednak, że nie jest możliwe zagwarantowanie jednolitego stosowania zasad zarządzania w różnych Państwach Członkowskich i kwota będzie nadal narażona na spekulacje operatorów, w szczególności z powodu metody alokacji ustanowionej dla subkwoty II w rozporządzeniu (WE) nr 780/2003. Aby uniknąć dalszego trwania tej sytuacji oraz aby zapewnić skuteczne zarządzanie, wskazane jest wprowadzenie metody administracji opartej na kryterium wyników przywozowych, co zapewni, że kwota zostanie przyznana profesjonalnym operatorom, którzy będą w stanie przywozić wołowinę bez niepożądanych spekulacji.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. wprowadzające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu licencji przywozowych i wywozowych i świadectw o wcześniejszym wyznaczeniu refundacji do produktów rolniczych (4) i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania licencji przywozowych i wywozowych w sektorze wołowiny i cielęciny i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (5) powinno stosować się do licencji przywozowych wydawanych zgodnie z tym rozporządzeniem, z wyjątkiem przypadków, gdzie stosuje się odstępstwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 230 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 61 z 200430.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 czerwca 2004 r. przyjmująca Regulamin Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/12)

 • Dz. U. L230 - 56 z 200430.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innym bezprawnym działaniom przynoszącym szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz w sprawie zmiany Warunków Zatrudnienia Pracowników Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/11)

 • Dz. U. L230 - 55 z 200430.6.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L230 - 52 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L230 - 42 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 lipca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 39 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L230 - 32 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustanawiające ramy administracyjne kontyngentu celnego na żywe bydło o wadze od 80 do 300 kilogramów pochodzące z Bułgarii lub Rumunii (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 19 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kwotami na przywóz młodych byków opasowych (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 12 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. uruchamiające i ustanawiające ramy administracyjne kontyngentu celnego na cielaki o wadze nieprzekraczającej 80 kilogramów i pochodzące z Bułgarii lub Rumunii (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 9 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające procedurę przetargową nr 52/2004 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L230 - 7 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L230 - 5 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L230 - 3 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dz. U. L230 - 1 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.