Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 230 POZ 61 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 czerwca 2004 r. przyjmująca Regulamin Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/12)

Data ogłoszenia:2004-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 230 POZ 61 - Strona 3

Strona 3 z 3
3. Współdziałanie Rady Ogólnej w wykonywaniu zadań statystycznych EBC polega na: — wzmacnianiu współpracy pomiędzy wszystkimi krajowymi bankami centralnymi Unii Europejskiej, celem ułatwienia EBC wykonywania jego zadań w dziedzinie statystyki, — przyczynianiu się do harmonizacji, w niezbędnych przypadkach, reguł i praktyk w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz rozpowszechniania danych statystycznych przez wszystkie krajowe banki centralne Unii Europejskiej, oraz — przedstawianiu Radzie Prezesów swoich uwag dotyczących planowanych zaleceń EBC w dziedzinie statystyki, przed ich przyjęciem, zgodnie z artykułem 42 Statutu. 4. Rada Ogólna współdziała przy wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych EBC wynikających z artykułu 15 Statutu, poprzez dostarczanie Radzie Prezesów uwag dotyczących sprawozdania rocznego, przed jego przyjęciem.


30.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/63

2. W każdym przypadku gdy Rada Ogólna zostanie wezwana do przedstawienia uwag na podstawie pierwszego ustępu niniejszego artykułu, zostanie jej przyznany odpowiedni okres na ich przygotowanie, nie krótszy niż dziesięć dni roboczych. W sprawach pilnych, zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku, okres ten może ulec skróceniu do pięciu dni roboczych. Prezes EBC może podjąć decyzję o zastosowaniu procedury pisemnej. Artykuł 8 Komitety Europejskiego Systemu Banków Centralnych 1. W zakresie swoich obszarów działania, Rada Ogólna może zamawiać przygotowanie analiz na określone tematy przez komitety ustanawiane przez Radę Prezesów na podstawie artykułu 9 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego. 2. Krajowy bank centralny każdego z nieuczestniczących Państw Członkowskich może powołać nie więcej niż dwóch swoich pracowników do uczestniczenia w posiedzeniach komitetu w każdym przypadku gdy komitet zajmuje się sprawami podlegającymi kompetencji Rady Ogólnej, bądź też gdy przewodniczący komitetu oraz Zarząd uważają to za stosowne.

ROZDZIAŁ III SZEGÓLNE PRZEPISY PROCEDURALNE

Artykuł 10 Poufność i dostęp do dokumentów EBC 1. Obrady Rady Ogólnej oraz wszelkich komitetów bądź grup zajmujących się sprawami w jej zakresie działania mają charakter poufny, chyba że Rada Prezesów upoważni Prezesa EBC do podania wyników obrad do publicznej wiadomości. 2. Publiczny dostęp do dokumentów sporządzonych przez Radę Ogólną bądź też przez komitety lub grupy zajmujące się sprawami w jej zakresie działania regulowany jest w drodze decyzji Rady Prezesów, przyjmowanej zgodnie z artykułem 23 ustępem 2 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego. 3. Dokumenty sporządzone przez Radę Ogólną bądź też przez komitety lub grupy zajmujące się sprawami w jej zakresie działania są klasyfikowane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Administracyjnym przyjmowanym zgodnie z artykułem 23 ustępem 3 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego. W braku odmiennej decyzji odpowiednich organów, stają się one ogólnie dostępne po upływie 30 lat. Artykuł 11 Utrata zastosowania W przypadku gdy, zgodnie z artykułem 122 ustępem 2 Traktatu, wszystkie derogacje zostaną uchylone przez Radę Unii Europejskiej oraz gdy przyjęte zostaną decyzje przewidziane w Protokole w sprawie niektórych przepisów odnoszących się do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Rada Ogólna zostanie rozwiązana, a niniejszy Regulamin utraci zastosowanie.”. Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 17 czerwca 2004 r.

Jean-Claude TRICHET

Artykuł 9 Akty prawne 1. Decyzje EBC, przyjmowane zgodnie z artykułem 46 ustępem 4 oraz artykułem 48 Statutu, jak również zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także Zalecenia EBC, oraz Opinie EBC przyjmowane przez Radę Ogólną, zgodnie z artykułem 44 Statutu, są podpisywane przez Prezesa EBC. 2. Wszystkie dokumenty prawne EBC są kolejno numerowane, przekazywane do wiadomości adresatów oraz publikowane zgodnie z artykułem 17 ustępem 7 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Prezes EBC

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 230 POZ 61 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 56 z 200430.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innym bezprawnym działaniom przynoszącym szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz w sprawie zmiany Warunków Zatrudnienia Pracowników Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/11)

 • Dz. U. L230 - 55 z 200430.6.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L230 - 52 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L230 - 42 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 lipca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 39 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L230 - 32 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustanawiające ramy administracyjne kontyngentu celnego na żywe bydło o wadze od 80 do 300 kilogramów pochodzące z Bułgarii lub Rumunii (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 27 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie otwierania i administrowania kwotą taryfową mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 19 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kwotami na przywóz młodych byków opasowych (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 12 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. uruchamiające i ustanawiające ramy administracyjne kontyngentu celnego na cielaki o wadze nieprzekraczającej 80 kilogramów i pochodzące z Bułgarii lub Rumunii (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 9 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające procedurę przetargową nr 52/2004 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L230 - 7 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L230 - 5 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L230 - 3 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dz. U. L230 - 1 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.