Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 230 POZ 61

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 czerwca 2004 r. przyjmująca Regulamin Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/12)

Data ogłoszenia:2004-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 230 POZ 61

Strona 1 z 3
30.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/61

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 17 czerwca 2004 r. przyjmująca Regulamin Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/12) (2004/526/WE)

RADA OGÓLNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

członków, innych członków Zarządu, Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej oraz członka Komisji Wspólnot Europejskich. 2. Każdemu Prezesowi może w zwykłych przypadkach towarzyszyć jedna osoba. 3. Jeżeli członek Rady Ogólnej nie może uczestniczyć w posiedzeniu, ma on prawo wyznaczyć, w formie pisemnego zawiadomienia, swojego zastępcę uprawnionego do uczestnictwa w posiedzeniu oraz do głosowania w imieniu takiego członka. Wskazane pisemne zawiadomienie powinno zostać przekazane Prezesowi EBC w odpowiednim czasie przed posiedzeniem. Wyznaczonemu zastępcy może w zwykłych przypadkach towarzyszyć jedna osoba. 4. Prezes EBC wyznacza pracownika EBC na Sekretarza. Sekretarz wspomaga Prezesa EBC w przygotowaniu posiedzeń Rady Ogólnej oraz sporządza projekty protokołów z tych posiedzeń. 5. Rada Ogólna może również zaprosić inne osoby do uczestnictwa w swoich posiedzeniach, jeżeli uzna to za stosowne. Artykuł 4 Głosowanie 1. Kworum wymagane do przeprowadzania głosowania przez Radę Ogólną spełnione jest w przypadku, gdy dwie trzecie jej członków lub ich zastępców uczestniczy w posiedzeniu. W przypadku braku wymaganego kworum, Prezes EBC może zwołać posiedzenie nadzwyczajne, na którym decyzje mogą być podejmowane bez względu na kworum. 2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. 3. Rada Ogólna przystępuje do głosowania na wniosek Prezesa EBC. Prezes EBC rozpoczyna również procedurę głosowania na żądanie któregokolwiek z członków Rady Ogólnej. 4. Decyzje mogą być podejmowane również w drodze procedury pisemnej, chyba że co najmniej trzech członków Rady Ogólnej wyraża sprzeciw. Procedura pisemna wymaga: i) w normalnych przypadkach nie mniej niż dziesięciu dni roboczych na rozpatrzenie propozycji przez każdego z członków Rady Ogólnej. W sprawach pilnych, zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku, okres ten może ulec skróceniu do pięciu dni roboczych; ii) własnoręcznego Ogólnej; oraz podpisu każdego z członków Rady


uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności artykuł 46 ustęp 4,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Pojedynczy artykuł Regulamin Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 września 1998 r. zostaje zastąpiony niniejszymi postanowieniami, wchodzącymi w życie dnia 1 lipca 2004 r.: „REGULAMIN RADY OGÓLNEJ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

ROZDZIAŁ WSTĘPNY

Artykuł 1 Definicje Niniejszy Regulamin uzupełnia Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie mają takie samo znaczenie jak w Traktacie i w Statucie.

ROZDZIAŁ I RADA OGÓLNA

Artykuł 2 Termin i miejsce posiedzeń Rady Ogólnej 1. Terminy posiedzeń ustalane są przez Radę Ogólną na wniosek Prezesa EBC. 2. Prezes EBC zwołuje posiedzenie Rady Ogólnej, jeżeli żądanie zwołania posiedzenia zostanie złożone przez co najmniej trzech członków Rady Ogólnej. 3. Prezes EBC może również zwołać posiedzenie Rady Ogólnej za każdym razem, kiedy uzna to za konieczne. 4. Posiedzenia Rady Ogólnej zwykle odbywają się na terenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC). 5. Posiedzenia mogą odbywać się również w formie telekonferencji, chyba że co najmniej trzech Prezesów wyrazi sprzeciw. Artykuł 3 Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Ogólnej 1. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, uczestnictwo w posiedzeniach Rady Ogólnej zastrzeżone jest dla jej

iii) odnotowania każdej takiej decyzji w protokole z kolejnego posiedzenia Rady Ogólnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 230 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 56 z 200430.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innym bezprawnym działaniom przynoszącym szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz w sprawie zmiany Warunków Zatrudnienia Pracowników Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/11)

 • Dz. U. L230 - 55 z 200430.6.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L230 - 52 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L230 - 42 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 lipca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 39 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L230 - 32 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustanawiające ramy administracyjne kontyngentu celnego na żywe bydło o wadze od 80 do 300 kilogramów pochodzące z Bułgarii lub Rumunii (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 27 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie otwierania i administrowania kwotą taryfową mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 19 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kwotami na przywóz młodych byków opasowych (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 12 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. uruchamiające i ustanawiające ramy administracyjne kontyngentu celnego na cielaki o wadze nieprzekraczającej 80 kilogramów i pochodzące z Bułgarii lub Rumunii (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 9 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające procedurę przetargową nr 52/2004 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L230 - 7 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L230 - 5 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L230 - 3 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dz. U. L230 - 1 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.