Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1208/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 119/1997 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz tychże produktów przywożonych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Data ogłoszenia:2004-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 1

Strona 1 z 9
1.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1208/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 119/1997 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz tychże produktów przywożonych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W styczniu 2002 r. na mocy art. 11 ust. 2 podstawowego rozporządzenia Komisja rozpoczęła rewizję powyższych ceł antydumpingowych (3) („rewizja końcowa”). Rewizja ta wciąż trwa.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. dotyczące ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), w szczególności jego art. 9 i art. 13,

1.2. Wniosek

(4)

uwzględniając propozycję przedłożoną przez Komisję po konsultacji z komitetem doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 18 sierpnia 2003 r. Komisja otrzymała wniosek na mocy art. 13. ust. 3 podstawowego rozporządzenia o zbadanie domniemanego obejścia ceł antydumpingowych nałożonych na przywóz niektórych KMS pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. Wniosek został złożony przez SX Bürowaren i Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH w imieniu producentów stanowiących większość produkcji niektórych KMS na terenie Wspólnoty („wnioskodawcy”). We wniosku stwierdzał, że cła antydumpingowe obowiązujące dla przywozu niektórych KMS pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej są omijane dzięki przeładunkowi w Wietnamie.

1. PROCEDURA

1.1. Istniejące cła

(1)

(5)

W rozporządzeniu (WE) nr 119/97 (2) („pierwotne rozporządzenie”) Rada nałożyła ostateczne cła antydumpingowe wynoszące od 32,5 % do 39,4 % na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych (KMS) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

(2)

W następstwie dochodzenia z mocy artykułu 12 rozporządzenia (WE) nr 384/96 Rada zmieniła i podniosła powyższe cła w drodze rozporządzenia (WE) nr 2100/2000 („dochodzenie przeciwko absorpcji”). Zmienione ostateczne cła antydumpingowe wynosiły od 51,2 % do 78,8 %.

(6) Rozporządzenie ostatnio zmienione 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, Rozporządzenie ostatnio zmienione nr 2100/2000 (Dz.U. L 250 z

Dalej we wniosku utrzymywano, że dla takiej zmiany w schemacie handlu nie było wystarczających przyczyn lub uzasadnienia innego niż nałożenie ceł antydumpingowych oraz, że ochronne skutki obowiązujących ceł antydumpingowych na przywóz niektórych KMS pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej są podważane w aspekcie ilościowym i cenowym. Znaczna część przywozu niektórych KMS z Wietnamu wydawała się zastępować przywóz niektórych KMS z Chińskiej Republiki Ludowej. Ponadto istniały wystarczające dowody na to, że ten wzrost przywozu miał miejsce po cenach niższych od nieszkodliwej ceny ustalonej w trakcie dochodzenia, które doprowadziło do ustalenia istniejących ceł.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. rozporządzeniem Rady (WE) nr str. 12). (2) Dz.U. L 22 z 24.1.1997, s. 1. rozporządzeniem Rady (WE) 5.10.2000, s. 1).

Na koniec wnioskodawcy utrzymywali, że ceny niektórych KMS przywożonych z Wietnamu były dumpingowe w stosunku do normalnej wartości uprzednio ustalonej dla produktu będącego przedmiotem sprawy.

(3) Dz.U. C 21 z 24.1.2002, s. 25.

L 232/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2004

1.3. Rozpoczęcie

(7)

Ustaliwszy po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją dowody wystarczające do wszczęcia dochodzenia na mocy art. 13 podstawowego rozporządzenia, Komisja wszczęła dochodzenie na mocy rozporządzenia (WE) nr 1733/2003 (1) („rozporządzenie inicjujące”). Na mocy art. 13 ust. 3, 14 ust. 3 i 14 ust. 5 podstawowego rozporządzenia Komisja, w drodze rozporządzenia inicjującego, poleciła również władzom celnym rejestrowanie przywozu niektórych KMS przywożonych z Wietnamu bez względu na to, czy zadeklarowano je jako wyprodukowane w Wietnamie czy też nie, począwszy od 2 października 2003 r. 1.4. Dochodzenie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 40 z 20041.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wniosku Burkina Faso o przystąpienie do Protokołu w sprawie cukru z krajów AKP

 • Dz. U. L232 - 37 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L232 - 34 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L232 - 33 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L232 - 32 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L232 - 26 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L232 - 25 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające pochodne ceny interwencyjne dla białego cukru w roku gospodarczym 2004/2005

 • Dz. U. L232 - 21 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Beef)

 • Dz. U. L232 - 19 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2424/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonej wołowiny bez kości przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2249/1999

 • Dz. U. L232 - 17 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz szczególnego preferencyjnego cukru trzcinowego surowego pochodzącego z krajów AKP oraz Indii w celu zaopatrzenia rafinerii w okresie od 1 lipca 2004 do 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L232 - 14 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L232 - 13 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L232 - 11 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L232 - 9 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.