Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2424/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonej wołowiny bez kości przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2249/1999

Data ogłoszenia:2004-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 19

Strona 1 z 2
1.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1214/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2424/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonej wołowiny bez kości przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2249/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Wstępnie przewidywano, że wyjątek ten będzie obowiązywać przez rok od wejścia w życie umowy, a sytuacja zostanie poddana ponownej ocenie, jeśli ograniczenia przywozowe nałożone na Szwajcarię przez niektóre Państwa Członkowskie nie zostaną do tego czasu zniesione.


uwzględniając Rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

(5)

uwzględniając Decyzję Rady i Komisji nr 2002/309/WE, Euratom w odniesieniu do umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (2), w szczególności jej art. 5 ust. 3,

(6)

Podczas pierwszego spotkania Wspólnego Komisji ds. Rolnictwa, które odbyło się w Brukseli 12 grudnia 2002 r., strony powtórzyły swoje stanowisko określone we wspólnej deklaracji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2424/1999 (3) otworzyło kontyngent taryfowy na przywóz suszonej wołowiny bez kości ze Szwajcarii przez wieloletni okres, w ilości 700 ton rocznie, począwszy od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku.

Sytuacja została poddana ponownej ocenie rok po wejściu w życie umowy, podczas drugiego spotkania Wspólnego Komisji ds. Rolnictwa, które odbyło się w Bernie 11 czerwca 2003 r., na którym zadecydowano, że sytuacja jeszcze nie uległa zmianie i w związku z tym preferencje dotyczące produktów mięsnych przewidziane w umowie nie mogą być wprowadzone, ale niezależne rozwiązania przewidziane we wspólnej deklaracji będą kontynuowane.

(2)

Od czasu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 2424/1999 weszła w życie ostateczna wersja umowy w sprawie obrotu produktami rolnymi, zawarta pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską. Umowa ta została zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej Decyzją 2002/309/WE, Euratom.

(7)

(3)

Powyższa umowa przewiduje przywóz bez opłaty celnej 1 200 ton rocznie mięsa wołowego, bez kości, suszonego, oznaczonego kodem CN ex 0210 20 90. Jednakże ze względu na kryzys BSE strony oświadczyły we wspólnej deklaracji dotyczącej sektora mięsnego zawartej w końcowym akcie do powyższej umowy (4), że w drodze wyjątku Wspólnota utworzy niezależny roczny kontyngent w ilości 700 ton masy netto suszonej wołowiny objętej stawką celną ad valorem i zwolnionej z cła specyficznego.

W trakcie trzeciego spotkania, które odbyło się w Brukseli 4 grudnia 2003 r., Wspólna Komisja ds. Rolnictwa zadecydowała, że po przyjęciu Decyzji nr 2/2003 Wspólnej Komisji Weterynaryjnej utworzonej na mocy umowy zawartej pomiędzy Komisją Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie obrotu produktami rolnymi z 25 listopada 2003 r., zmieniającą Dodatki 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 11 do Załącznika 11 do Umowy (5) i wynikającego z niej zniesienia przez Państwa Członkowskie środków restrykcyjnych względem Szwajcarii, należy jak najszybciej wprowadzić ulgi przewidziane w umowie. Tym niemniej, biorąc pod uwagę zmianę pierwotnych zasad, wszystkim wydało się konieczne zagwarantowanie podmiotom czasu na dostosowanie się oraz przedsięwzięcie odpowiednich kroków w związku z ewentualnymi zapasami, dlatego wejście w życie przewidziane jest na 1 stycznia 2005 r.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 1. (3) Dz.U. L 294 z 16.11.1999, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2589/1999 (Dz.U. L 315 z 9.12.1999, str. 6). (4) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 352.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 40 z 20041.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wniosku Burkina Faso o przystąpienie do Protokołu w sprawie cukru z krajów AKP

 • Dz. U. L232 - 37 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L232 - 34 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L232 - 33 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L232 - 32 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L232 - 26 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L232 - 25 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające pochodne ceny interwencyjne dla białego cukru w roku gospodarczym 2004/2005

 • Dz. U. L232 - 21 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Beef)

 • Dz. U. L232 - 17 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz szczególnego preferencyjnego cukru trzcinowego surowego pochodzącego z krajów AKP oraz Indii w celu zaopatrzenia rafinerii w okresie od 1 lipca 2004 do 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L232 - 14 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L232 - 13 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L232 - 11 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L232 - 9 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L232 - 1 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1208/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 119/1997 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz tychże produktów przywożonych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.