Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Beef)

Data ogłoszenia:2004-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 21

Strona 1 z 2
1.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/21

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1215/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Beef)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Stwierdzono, że chodzi w tym przypadku o zmiany zgodne z rozporządzeniem (EWG) nr 2081/92. W następstwie opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) omawianych zmian Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia wyrażającego sprzeciw w rozumieniu art. 7 wymienionego rozporządzenia. W konsekwencji, zmiany te powinny zostać zarejestrowane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5)

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, władze Zjednoczonego Królestwa złożyły wniosek o modyfikacje opisu i metody otrzymywania produktu w odniesieniu do oznaczenia „Scotch Beef”, wpisanego jako chronione oznaczenie geograficzne na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych z tytułu procedury przewidzianej w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (2). W wyniku analizy wniosku o zmiany stwierdzono, że chodzi o znaczne poprawki. Zgodnie z procedurą przewidzianą art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 i w odniesieniu do znacznych poprawek, procedura określona w art. 6 ma zastosowanie mutatis mutandis.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zmiany znajdujące się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia wpisuje się i publikuje zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Pełne zestawienie, zawierające główne elementy opisu, znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 526/2004 (Dz.U. L 85 z 23.3.2004, str. 3.)

(3) Dz.U. C 99 z 25.4.2003, str. 2 (Scotch Beef).

L 232/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2004

ZAŁĄCZNIK I Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 ZMIANA OPISU CHRONIONEGO OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO (art. 9) Nr KE: UK/0274/25.1.1994 1. Zarejestrowane oznaczenie: C.O.G. Scotch Beef 2. Wnioskowane zmiany: Pozycje dokumentu specyfikacji: Nazwisko Opis Obszar geograficzny Dowód pochodzenia Metoda otrzymywania Związek Oznakowanie Wymóg krajowy 3. Zmiana(-y) Opis W celu lepszego odzwierciedlenia aktualnej praktyki, uwzględnienia obaw konsumentów dotyczących zwiększenia przejrzystości etykietowania oraz poprawy jakości Scotch Beef, obecnie obowiązujący opis: „Produkt pochodzi z bydła hodowanego w ostatniej, trwającej minimalnie trzy miesiące, fazie na określonym obszarze oraz na tym obszarze ubitego i rozebranego”. modyfikuje się, jak następuje: „Produkt pochodzi z bydła narodzonego i hodowanego w ciągu całego cyklu życia na określonym obszarze geograficznym oraz na tym obszarze ubitego i rozebranego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L232 - 40 z 20041.7.2004

    Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wniosku Burkina Faso o przystąpienie do Protokołu w sprawie cukru z krajów AKP

  • Dz. U. L232 - 37 z 20041.7.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż

  • Dz. U. L232 - 34 z 20041.7.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

  • Dz. U. L232 - 33 z 20041.7.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

  • Dz. U. L232 - 32 z 20041.7.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

  • Dz. U. L232 - 26 z 20041.7.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

  • Dz. U. L232 - 25 z 20041.7.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające pochodne ceny interwencyjne dla białego cukru w roku gospodarczym 2004/2005

  • Dz. U. L232 - 19 z 20041.7.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2424/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonej wołowiny bez kości przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2249/1999

  • Dz. U. L232 - 17 z 20041.7.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz szczególnego preferencyjnego cukru trzcinowego surowego pochodzącego z krajów AKP oraz Indii w celu zaopatrzenia rafinerii w okresie od 1 lipca 2004 do 28 lutego 2005 r.

  • Dz. U. L232 - 14 z 20041.7.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

  • Dz. U. L232 - 13 z 20041.7.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 lipca 2004 r.

  • Dz. U. L232 - 11 z 20041.7.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

  • Dz. U. L232 - 9 z 20041.7.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L232 - 1 z 20041.7.2004

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1208/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 119/1997 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz tychże produktów przywożonych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.