Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające pochodne ceny interwencyjne dla białego cukru w roku gospodarczym 2004/2005

Data ogłoszenia:2004-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 25

1.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1216/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające pochodne ceny interwencyjne dla białego cukru w roku gospodarczym 2004/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 2 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

wyłącznie w przypadku, gdy przeprowadzone prognozy jednoznacznie wskazują na wystąpienie deficytu. W tym kontekście prawdopodobieństwo wystąpienia deficytowej sytuacji w zaopatrzeniu jest największe na obszarach produkcji w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Portugalii i Finlandii. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

(5)

Artykuł 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1260/ 2001 ustalił dla lat gospodarczych 2001/2002 do 2005/ 2006 cenę interwencyjną dla cukru białego w wysokości 631,90 EUR za tonę stosowaną na obszarach nie objętych deficytem. Artykuł 2 ust. 1 lit. b) wyżej wymienionego rozporządzenia przewiduje, że pochodna cena interwencyjna dla cukru białego jest ustalana każdego roku dla każdego z obszarów deficytowych. Przy ustalaniu tych cen należy uwzględnić różnice regionalne w cenach cukru, które w przypadku normalnych zbiorów i swobodnego obrotu produktem można przyjąć na podstawie naturalnych warunków kształtowania cen rynkowych i po uwzględnieniu zdobytego doświadczenia oraz kosztów transportu cukru z obszarów objętych nadwyżką do obszarów deficytowych. W celu stwierdzenia sytuacji deficytowej w danym regionie dokonywane są prognozy w oparciu o dane przekazywane przez Państwa Członkowskie, które odnoszą się zarówno do zmian w spożyciu w danym roku gospodarczym, jak również do prognoz dotyczących ewolucji dostępnej produkcji w kolejnym roku. Dany region może zatem zostać uznany za deficytowy

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do obszarów deficytowych Wspólnoty, pochodną cenę interwencyjną dla cukru białego w roku gospodarczym 2004/2005 ustala się w wysokości: a) 655,30 EUR na tonę dla wszystkich obszarów Grecji; b) 648,80 EUR na tonę dla wszystkich obszarów Hiszpanii; c) 646,50 EUR na tonę dla wszystkich obszarów Irlandii i Wielkiej Brytanii; d) 655,30 EUR na tonę dla wszystkich obszarów Włoch; e) 646,50 EUR na tonę dla wszystkich obszarów Portugalii; f) 646,50 EUR na tonę dla wszystkich obszarów Finlandii. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie 1 lipca 2004 r. wchodzi w życie w dniu

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 40 z 20041.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wniosku Burkina Faso o przystąpienie do Protokołu w sprawie cukru z krajów AKP

 • Dz. U. L232 - 37 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L232 - 34 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L232 - 33 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L232 - 32 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L232 - 26 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L232 - 21 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Beef)

 • Dz. U. L232 - 19 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2424/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonej wołowiny bez kości przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2249/1999

 • Dz. U. L232 - 17 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz szczególnego preferencyjnego cukru trzcinowego surowego pochodzącego z krajów AKP oraz Indii w celu zaopatrzenia rafinerii w okresie od 1 lipca 2004 do 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L232 - 14 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L232 - 13 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L232 - 11 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L232 - 9 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L232 - 1 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1208/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 119/1997 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz tychże produktów przywożonych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.