Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 233 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczące opracowywania i przekazywania kwartalnych danych dotyczących długu publicznego

Data ogłoszenia:2004-07-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 233 POZ 1

Strona 1 z 2
2.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1222/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczące opracowywania i przekazywania kwartalnych danych dotyczących długu publicznego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 14 akapit trzeci,

(3)

finansowych rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych, ale nie obejmuje kwartalnych danych o długu publicznym. Dla celów przejrzystości oraz uwzględniając szczególną rolę rozporządzenia (WE) nr 3605/93 w wykonywaniu procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, opracowywanie i przekazywanie danych kwartalnych dotyczących długu publicznego powinny być regulowane odrębnym aktem prawnym. Dług publiczny w ujęciu kwartalnym powinien zostać zdefiniowany w sposób, który zapewnia spójność z definicją długu publicznego nie spłaconego na koniec roku określoną w rozporządzeniu (WE) nr 3605/93. Taka spójność powinna być zachowana w przypadku, gdy Rada zmieni rozporządzenie (WE) nr 3605/93 lub gdy Komisja wprowadzi nową metodologię europejskiego systemu rachunków („ESA 95”) ustanowionego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (7) do rozporządzenia (WE) nr 3605/93. Rozporządzenia (WE) nr 264/2000, nr 1221/2002 i nr 501/2004 określają, że dane kwartalne dotyczące rachunków niefinansowych i finansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych powinny być przekazywane trzy miesiące po kwartale odniesienia. Ten termin jest również odpowiedni dla danych dotyczących długu publicznego,


uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (3) zawiera definicję długu publicznego niespłaconego na koniec roku, która jest istotna do celów procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, i określającego harmonogram przekazywania rocznych danych o długu publicznym i innych rocznych danych dotyczących instytucji rządowych i samorządowych. Dostępność danych kwartalnych dotyczących instytucji rządowych i samorządowych, włącznie z danymi o długu publicznym, ma bardzo istotne znaczenie dla analiz ekonomicznych i właściwego monitorowania sytuacji budżetowej w Państwach Członkowskich. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2000 z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w zakresie krótkoterminowych statystyk finansów publicznych (4), rozporządzenia (WE) nr 1221/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie kwartalnych niefinansowych rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych (5) oraz rozporządzenie (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwartalnych rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych (6) obejmuje opracowanie i przekazywanie kwartalnych niefinansowych i

(5)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia: „instytucje rządowe i samorządowe” oznacza sektor instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z definicją europejskiego systemu rachunków krajowych i regionalnych we Wspólnocie (zwanym dalej „ESA 95”), przyjętego rozporządzeniem (WE) nr 2223/96. Kody w nawiasach odnoszą się do ESA 95.

(7) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 233 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 20 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stokowe jabłka i brzoskwinie) (Dz.U. L 223 z 24.6.2004)

 • Dz. U. L233 - 15 z 20042.7.2004

  Decyzja Rady 2004/528/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L233 - 12 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L233 - 11 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 33. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L233 - 9 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L233 - 7 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 2 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L233 - 5 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L233 - 3 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1223/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do daty stosowania niektórych przepisów do Słowenii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.