Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/903/WE przyjmującą plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów przypisanych do roku budżetowego 2004, przeznaczonych na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych dla osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2326)

Data ogłoszenia:2004-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 10

L 234/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/903/WE przyjmującą plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów przypisanych do roku budżetowego 2004, przeznaczonych na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych dla osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2326) (2004/529/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro (2), w szczególności jego art. 3 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (3), Komisja, decyzją 2003/903/WE (4), przyjęła plan dystrybucji zasobów, który zostanie sfinansowany ze środków dostępnych w roku budżetowym 2004. Plan ten określa w szczególności maksymalne zasoby finansowe oddane do dyspozycji każdego Państwa Członkowskiego stosującego środek do celów realizacji części planu przypadającej na dane Państwo Członkowskie, jak również ilość każdego rodzaju produktu, która ma zostać wycofana z zapasów przechowywanych przez agencje interwencyjne.

Należy dostosować plan na rok 2004 w sposób umożliwiający udział Polski w tym działaniu wspólnotowym. Dostosowanie to musi obejmować z jednej strony przyznanie środków finansowych i określenie produktów, które mają zostać wycofane z zapasów interwencyjnych, a z drugiej strony zezwolenie, na warunkach przewidzianych w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92, na przekazywanie produktów wewnątrz Wspólnoty w celu umożliwienia realizacji zmienionego planu. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią wszystkich zainteresowanych komitetów,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Decyzję 2003/903/WE zmienia się następująco: 1) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji; 2) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

(1)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2535/95 (Dz.U. L 260 z 31.10.1995, str. 3). (2) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1. (3) Dz.U. L 313 z 30.10.1992, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2339/2003 (Dz.U. L 346 z 31.12 2003, str. 29). (4) Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 65.

3.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/11

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I Roczny plan dystrybucji na rok budżetowy 2004 a) Środki finansowe udostępnione poszczególnym Państwom Członkowskim dla celów realizacji planu:

(w euro) Państwo Członkowskie Środki finansowe

Belgia Dania Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Luksemburg Polska Portugalia Finlandia Ogółem

3 439 000 168 000 12 030 000 41 125 000 52 503 000 207 000 62 065 000 42 000 23 935 000 15 297 000 2 933 000 213 744 000

b) Ilość każdego rodzaju produktu, która ma zostać wycofana z zapasów interwencyjnych Wspólnoty dla celów rozdysponowania w każdym Państwie Członkowskim, w ilościach nieprzekraczających wartości maksymalnych określonych w punkcie a):

(w tonach) Państwo Członkowskie Produkty Zboża Ryż (ryż niełuskany) Masło Mleko w proszku Wołowina (ekwiwalent tusz)

Belgia Dania Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Polska Portugalia Finlandia Ogółem

7 000

2 000

600 53

26 000 70 000 83 386

16 630 27 975 29 077 7 230 500 60

1 879

15 200

90 000 12 000 15 000 15 500 318 886

19 625 25 500 16 500

13 448 4 257 2 476 595

137 307

28 571

17 674

53

c) Przydział dla Luksemburga dla celów zakupu na rynku wspólnotowym: — mleka w proszku: 26 000 euro, — wołowiny: 16 000 euros”

L 234/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2004

ZAŁĄCZNIK II „ZAŁĄCZNIK II Przekazywanie produktów wewnątrz Wspólnoty dozwolone w ramach planu na rok 2004

Produkt Ilość (w tonach) Przechowujący Odbiorca

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

Zboża Zboża Zboża Zboża Zboża Zboża Zboża Ryż Ryż Ryż Mleko w proszku Mleko w proszku Masło

26 000 70 000 15 000 90 000 15 500 12 000 25 386 2 000 16 500 25 500 15 200 1 879 4 257

ONIC, Francja ONIC, Francja ONIC, Francja ONIC, Francja BLE, Niemcy BLE, Niemcy BLE, Niemcy Ente Risi, Włochy FEGA, Hiszpania Ente Risi, Włochy BIRB, Belgia BLE, Niemcy FEGA, Hiszpania

Ministerstwo Rolnictwa, Grecja FEGA, Hiszpania INGA, Portugalia AGEA, Włochy Ministerstwo Rolnictwa, Finlandia ARR, Polska Ministerstwo Rolnictwa, Francja BIRB, Belgia INGA, Portugalia ARR, Polska Ministerstwo Rolnictwa, Francja Ministerstwo Rolnictwa, Grecja ARR, Polska.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 18 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/534/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej na bliskowschodni proces pokojowy i zmieniające wspólne działanie 2003/873/WPZiB

 • Dz. U. L234 - 17 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/533/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie oraz zmieniające wspólne działanie 2003/871/WPZiB

 • Dz. U. L234 - 16 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/532/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej na region Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L234 - 15 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/531/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L234 - 13 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/530/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afryki i zmieniające wspólne działanie 2003/869/WPZiB

 • Dz. U. L234 - 9 z 20043.7.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności w zakresie wyposażenia statków

 • Dz. U. L234 - 7 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia (WE) nr 595/2004 w sprawie systemu opłat wyrównawczych w sektorze mleka i produktów mlecznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L234 - 5 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do pomocy Wspólnoty dla dostaw produktów mlecznych na Maderę i Wyspy Kanaryjskie

 • Dz. U. L234 - 4 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano–Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L234 - 3 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L234 - 1 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.