Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 235 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Passenger Name Record (PNR) pasażerów lotniczych przekazywanych do Biura Celnego i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1914) (1)

Data ogłoszenia:2004-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 235 POZ 11

Strona 1 z 13
6.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/11

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Passenger Name Record (PNR) pasażerów lotniczych przekazywanych do Biura Celnego i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1914)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/535/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


elementów dotyczących przekazania i określonych w art. 25 ust. 2 wyżej wymienionej dyrektywy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1), w szczególności jej art. 25 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy dyrektywy 95/46/WE Państwa Członkowskie są zobowiązane zapewnić, że przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego może odbywać się tylko wtedy, jeżeli dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony oraz jeżeli ustawodawstwo Państw Członkowskich wprowadzające w życie inne przepisy dyrektywy jest przestrzegane przed przekazaniem danych.

W ramach transportu lotniczego, PNR – „Zbiór informacji dotyczących podróży danego pasażera” [PNR – Passenger Name Record] jest zbiorem wymogów podróży każdego pasażera, zawierającym wszystkie niezbędne informacje umożliwiające przetwarzanie i kontrolowanie rezerwacji przez macierzyste i uczestniczące linie lotnicze. Dla celów niniejszej decyzji terminy „pasażer” i „pasażerowie” obejmują członków załogi. „Macierzysta linia lotnicza” oznacza linię lotniczą, w której pasażer dokonał pierwszej rezerwacji lub dodatkowej rezerwacji już po rozpoczęciu podróży. „Uczestnicząca linia lotnicza” oznacza linię lotniczą, do której rezerwująca linia lotnicza zwróciła się z prośbą o udostępnienie miejsca dla pasażera w trakcie jednego lub więcej lotów.

(5)

(2)

Komisja może stwierdzić, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony. W takim przypadku dane osobowe można przekazywać z Państw Członkowskich bez konieczności zapewniania dodatkowych gwarancji.

Biuro Celne i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych [the United States Bureau of Customs and Border Protection – CBP] Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego [Department of Homeland Security – DHS] wymaga od każdego przewoźnika obsługującego loty pasażerskie w zagranicznym ruchu powietrznym do lub ze Stanów Zjednoczonych zapewnienia elektronicznego dostępu do PNR w takim zakresie, w jakim PNR jest zebrany i zawarty w automatycznym systemie rezerwacji przewoźników lotniczych.

(6) (3)

Na mocy dyrektywy 95/46/WE poziom ochrony danych należy oceniać w świetle wszystkich okoliczności dotyczących operacji przekazania danych lub zbioru takich operacji, zwracając szczególną uwagę na określoną liczbę

Wymagania przekazywania danych osobowych zawartych w PNR pasażerów lotniczych do CBP oparte są na ustawie uchwalonej przez Stany Zjednoczone w listopadzie 2001 r. (2) oraz na przepisach wykonawczych przyjętych przez CBP na mocy wymienionej ustawy (3).

(1) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31; dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Title 49, United States Code, section 44909(c)(3). (3) Title 19, Code of Federal Regulations, section 122.49b.

L 235/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2004

(7)

Prawodawstwo Stanów Zjednoczonych, o którym mowa powyżej, dotyczy wzmocnienia bezpieczeństwa oraz warunków wjazdu do Stanów Zjednoczonych i wyjazdu z tego kraju – kwestie, podlegające suwerennej władzy Stanów Zjednoczonych w ramach ich jurysdykcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 235 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L235 - 9 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L235 - 8 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L235 - 7 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 708/98 w sprawie przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne i ustalenia stosowanych kwot korekcyjnych oraz podwyżek i redukcji ceny, w odniesieniu do terminu dostawy w ramach skupu interwencyjnego w roku gospodarczym 2003/2004

 • Dz. U. L235 - 5 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniające po raz 36. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L235 - 4 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L235 - 3 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1081/1999

 • Dz. U. L235 - 1 z 20046.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.