Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 242 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2004 z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów płastugi żółtoogoniastej przez statki pod banderą Państwa Członkowskiego

Data ogłoszenia:2004-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 242 POZ 3

14.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1283/2004 z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów płastugi żółtoogoniastej przez statki pod banderą Państwa Członkowskiego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające zasady kontroli mające zastosowanie do wspólnej polityki w zakresie rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 21 ustęp 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

kowskim osiągnęły kwotę przyznaną na rok 2004. Wspólnota zabroniła połowów tego gatunku od 30 marca 2004 r. Należy więc utrzymać tę datę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Połowy płastugi żółtoogoniastej w wodach obszaru OPANO 3LNO dokonane przez statki pod banderą Państwa Członkowskiego lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim osiągnęły kwotę przyznaną Wspólnocie na rok 2004. Połowy płastugi żółtoogoniastej w wodach obszaru OPANO 3LNO dokonywane przez statki pod banderą Państwa Członkowskiego lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim są zakazane, podobnie jak przechowywanie na pokładzie, przeładunek i wyładunek tego gatunku złowionego po dacie zastosowania niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Znajduje ono zastosowanie od dnia 30 marca 2004 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustanawiające na rok 2004 możliwości połowów i warunki związane z niektórymi gatunkami rybackimi i grupami gatunków rybackich mające zastosowanie na wodach wspólnotowych oraz, dla statków wspólnotowych, na wodach objętych ograniczeniami połowów, ustanawia kwoty połowów płastugi żółtoogoniastej na rok 2004 (2). W celu zapewnienia przestrzegania zapisów związanych z ograniczeniami ilościowymi niektórych gatunków objętych kwotami niezbędne jest określenie przez Komisję daty, do której statki pod banderą Państwa Członkowskiego powinny wykorzystać przyznaną kwotę. Według informacji przekazanych Komisji połowy płastugi żółtoogoniastej w wodach obszaru OPANO 3LNO dokonane przez statki zarejestrowane w Państwie Człon-

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. rybołówstwa

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 242 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L242 - 4 z 200414.7.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2004 z dnia 13 lipca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

  • Dz. U. L242 - 1 z 200414.7.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2004 z dnia 13 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L242 - 0 z 200414.7.2004

    Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.