Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1294/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1600/1999 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej, pochodzącego z Indii

Data ogłoszenia:2004-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 1

Strona 1 z 4
16.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1294/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1600/1999 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej, pochodzącego z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed importem po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 (2) z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed subsydiowanym importem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, w szczególności jego art. 20, uwzględniając propozycję przedłożoną przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. PROCEDURY POPRZEDNIE (1) (4)

„nowego eksportera” rozporządzenia (WE) nr 1600/1999, zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, złożony przez hinduskiego producenta VSL Wires Limited („wnioskodawca”). Wnioskodawca stwierdził, że nie jest on powiązany z żadnym innym eksporterem produktu rozpatrywanego w Indiach. Ponadto stwierdził, że nie dokonywał wywozu produktu rozpatrywanego w czasie pierwszego okresu dochodzenia (tj. od l kwietnia 1997 r. do 31 marca 1998 r.), ale wywoził produkt rozpatrywany na terytorium Wspólnoty po tym okresie. Na powyższej podstawie złożył wniosek o ustanowienie indywidualnej stawki celnej, w przypadku stwierdzenia dumpingu. 2. Wszczęcie przeglądu Komisja przeprowadziła przegląd dowodów przedłożonych przez wnioskodawcę i uznała je za dostatecznie uzasadnione dla wszczęcia przeglądu zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po umożliwieniu przedstawienia uwag przez przedmiotowy przemysł wspólnotowy, Komisja wszczęła, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1225/2003 (5), przegląd pod kątem „nowego eksportera” rozporządzenia Rady (WE) nr 1600/1999 w odniesieniu do wnioskodawcy i rozpoczęła dochodzenie. Jednocześnie obowiązujące cło antydumpingowe zostało zniesione w odniesieniu do importu produktu rozpatrywanego, produkowanego i wywożonego na terytorium Wspólnoty przez wnioskodawcę, a import ten stał się przedmiotem rejestracji, zgodnie z Artykułami 11 ust. 4 i 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. W tym samym czasie i na tej samej podstawie, w następstwie wniosku złożonego przez wnioskodawcę, Komisja rozpoczęła rewizję w przyspieszonym trybie rozporządzenia Rady (WE) nr 1599/1999 (6) w oparciu o art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2026/97. 3. Produkt rozpatrywany

(6)

Rozporządzeniem (WE) nr 1600/1999 (3), Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej („produkt rozpatrywany”) objętego kodem CN ex 7223 00 19 pochodzący z Indii. Środki przybrały formę cła ad valorem na poziomie od 0 % do 55,6 %. Rozporządzeniem (WE) nr 1599/1999 (4), Rada jednocześnie nałożyła ostateczne cło wyrównawcze na import tego samego produktu importowanego z Indii. Środki przybrały formę cła ad valorem na poziomie od 0 % do 35,4 % dla eksporterów indywidualnych, ze stawką w wysokości 48,8 % dla eksporterów niewspółpracujących.

B. OBECNA PROCEDURA

(2)

(5)

1. Wniosek o przegląd pod kątem nowego eksportera

(3)

W następstwie nałożenia ostatecznych środków, Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie przeglądu pod kątem

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004. (3) Dz.U. L 189 z 22.7.1999, str. 19. (4) Dz.U. L 189 z 22.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 164/2002 (Dz.U. L 30 z 31.1.2002, str. 9).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 51 z 200416.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt zaszczepionych przeciwko chorobie niebieskiego języka ze stref ochronnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1925) (1)

 • Dz. U. L244 - 50 z 200416.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2004 r. dotycząca mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L244 - 47 z 200416.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty odnośnie do porozumienia w kwestiach stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L244 - 44 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L244 - 42 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L244 - 39 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L244 - 38 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L244 - 37 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L244 - 35 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L244 - 27 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L244 - 26 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 34. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L244 - 24 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1303/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 22 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1302/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 16 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L244 - 21 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na pszenicę zwyczajną, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

 • Dz. U. L244 - 18 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające wysokość pomocy dla bawełny nieodziarnionej na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L244 - 16 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiającego, na rok gospodarczy 2002/2003, rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek oraz jednostkową kwotę pomocy na produkcję

 • Dz. U. L244 - 14 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 12 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 10 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1296/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

 • Dz. U. L244 - 5 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1295/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1599/1999 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej, pochodzącego, z Indii

 • Dz. U. L244 - 0 z 200416.7.2004

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.