Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt zaszczepionych przeciwko chorobie niebieskiego języka ze stref ochronnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1925) (1)

Data ogłoszenia:2004-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 51

Strona 1 z 2
16.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/51

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt zaszczepionych przeciwko chorobie niebieskiego języka ze stref ochronnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1925)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/550/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Uwzględniając ten wniosek, warunki dotyczące przemieszczania zaszczepionych zwierząt określone w decyzji 2003/828/WE zostały zmienione na podstawie sytuacji panującej w ostatnim kwartale 2003 r. decyzją 2004/34/WE w celu umożliwienia przemieszczania bez wymogu ustania obiegu wirusa w regionie pochodzenia lub aktywności nosicieli w obszarze przeznaczenia. Niemniej jednak, jako środek ostrożności, decyzja 2003/828/WE zmieniona decyzją 2004/34/WE przewiduje możliwość przemieszczania wyłącznie w obrębie kraju z obszarów, na których szczepienia zostały zakończone zgodnie z programem przyjętym przez właściwy organ danego Państwa Członkowskiego.

Decyzja Komisji 2003/828/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (2) została przyjęta w świetle sytuacji związanej z chorobą niebieskiego języka panującej w dotkniętych nią regionach Wspólnoty. Decyzja ta wyznacza strefy ochrony i nadzoru („strefy ograniczonego przemieszczania”) odpowiadające poszczególnym sytuacjom epidemiologicznym i ustanawia przepisy w odniesieniu do warunków, na jakich dopuszcza się zwolnienie z obowiązujących zakazów w zakresie przemieszczania zwierząt do oraz z przedmiotowych stref ustanowionych dyrektywą 2000/75/WE („zakaz opuszczania strefy”). W dniach od 26 do 29 października 2003 r. zostało zorganizowane sympozjum na temat choroby niebieskiego języka przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (Office International des Epizooties). Jeden z wniosków tego sympozjum głosi, że przemieszczanie zwierząt ze stref zainfekowanych do strefy wolnej od choroby niebieskiego języka może odbywać się bez stwarzania ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa, jeśli zwierzęta te zostały zaszczepione przynajmniej na miesiąc przed datą przemieszczenia, pod warunkiem, że zastosowana szczepionka obejmuje wszystkie serotypy obecne w obszarze pochodzenia.

(4)

(2)

Po trzeciej kampanii szczepienia, która została przeprowadzona zimą na przełomie 2003/2004 r., oraz ogólnym ograniczeniu obiegu wirusa we wszystkich strefach ograniczonego przemieszczania, obecnie istnieje możliwość rozważenia ogólnych warunków dotyczących przemieszczania zaszczepionych zwierząt na obszarze ogólnokrajowym ze wszystkich stref ograniczonego przemieszczania bez uwzględnienia obiegu pozostałości wirusa na obszarze pochodzenia. Niemniej jednak, jako środek ostrożności, zwierzęta winny pochodzić ze stad zaszczepionych zgodnie z programem przyjętym przez właściwy organ danego państwa członkowskiego, a także program nadzoru nosicieli na danym obszarze epidemiologicznym miejsca przeznaczenia winien potwierdzić, że aktywność dorosłego Culicoïdes imicola ustała.

(5)

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. (2) Dz.U. L 311 z 27.11.2003, str. 41. Decyzja zmieniona decyzją 2004/34/WE (Dz.U. L 7 z 13.1.2004, str. 47).

Artykuł 3 ust. 1 decyzji 2003/828/WE wyłącza z zakazu przemieszczania się krajowe wysyłki zwierząt, ich spermy, komórek jajowych i zarodków i stosuje się w określonych strefach ograniczonego przemieszczania we Francji i Włoszech. Należy poprawić błąd drukarski polegający na pominięciu Hiszpanii w art. 3 ust. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 50 z 200416.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2004 r. dotycząca mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L244 - 47 z 200416.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty odnośnie do porozumienia w kwestiach stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L244 - 44 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L244 - 42 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L244 - 39 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L244 - 38 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L244 - 37 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L244 - 35 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L244 - 27 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L244 - 26 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 34. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L244 - 24 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1303/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 22 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1302/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 16 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L244 - 21 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na pszenicę zwyczajną, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

 • Dz. U. L244 - 18 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające wysokość pomocy dla bawełny nieodziarnionej na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L244 - 16 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiającego, na rok gospodarczy 2002/2003, rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek oraz jednostkową kwotę pomocy na produkcję

 • Dz. U. L244 - 14 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 12 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 10 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1296/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

 • Dz. U. L244 - 5 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1295/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1599/1999 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej, pochodzącego, z Indii

 • Dz. U. L244 - 1 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1294/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1600/1999 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej, pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L244 - 0 z 200416.7.2004

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.