Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 23 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. dotyczące stałego przetargu w odniesieniu do kampanii handlowej sezonu 2004/2005 w przedmiocie określenia opłat i/lub zwrotów z tytułu wywozu cukru białego

Data ogłoszenia:2004-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 23 - Strona 5

Strona 5 z 5
są ważne tylko do dnia 30 września 2005 r. Odpowiednie władze Państwa Członkowskiego, które wydały certyfikat wywozowy, mogą, na pisemny wniosek właściciela tego certyfikatu, przedłużyć jego okres ważności najpóźniej do 15 października 2005 r. w przypadku pojawienia się trudności technicznych, niepozwalających na dokonanie wywozu w terminie granicznym ważności, o którym mowa w drugim akapicie, i pod warunkiem że operacja ta nie będzie podlegała reżimowi przewidzianemu w art. 4 lub 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80 (1).


(1) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5.

20.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/27

3. Certyfikaty wywozowe wydane na podstawie przetargów częściowych mających miejsce między 29 lipca 2004 r. i 30 września 2004 r. można wykorzystywać dopiero od 1 października 2004 r. 4. Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, właściciel certyfikatu płaci właściwej instytucji określoną kwotę, za ilość, dla której obowiązek wywozowy wynikający z certyfikatu wywozowego, o którym mowa w art. 12 ust. 2, nie został spełniony, kiedy gwarancja, o której mowa w art. 6 ust. 1, jest niższa niż rezultat jednego z następujących obliczeń: a) opłata wywozowa wskazana w certyfikacie, pomniejszona o opłatę, o której mowa w art. 33 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, obowiązująca w ostatnim dniu ważności tego certyfikatu; b) suma opłaty wywozowej wskazanej w certyfikacie i zwrotu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr

1260/2001, obowiązującego w ostatnim dniu ważności tego certyfikatu; c) zwrot od wywozu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, obowiązujący w ostatnim dniu ważności certyfikatu, pomniejszony o zwrot wskazany w tym certyfikacie. Kwota do zapłaty, o której mowa w pierwszym akapicie, jest równa różnicy pomiędzy wynikiem wykonanego obliczenia, zależnie od przypadku, według lit. a), b) lub c), a gwarancją, o której mowa w art. 6 ust. 1. Artykuł 14 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 23 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 32 z 200420.7.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/553/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L246 - 30 z 200420.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/552/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie aspektów działania europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej

 • Dz. U. L246 - 28 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L246 - 22 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. określające na rok gospodarczy 2003/2004 ostateczną kwotę pomocy dotyczącej suszu paszowego

 • Dz. U. L246 - 21 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L246 - 19 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 14 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1323/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1601/1999 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy mniejszej niż 1 mm, pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L246 - 10 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2320/97 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących między innymi z Rosji i Rumunii

 • Dz. U. L246 - 1 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.