Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 32

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2004/553/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

Data ogłoszenia:2004-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 32

L 246/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2004

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/553/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Działanie ze strony Wspólnoty jest niezbędne w celu zastosowania tych środków.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

(5)

Wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB powinno zostać niniejszym odpowiednio zmienione.


a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

(1)

W dniu 7 lipca 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB (1) w sprawie Iraku w wykonaniu rezolucji 1483 (2003) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (RRBNZ).

Artykuł 1 Art. 1 wspólnego stanowiska 2003/495/WPZiB otrzymuje brzmienie:

(2)

W dniu 8 czerwca 2004 r. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych przyjęła RRBNZ 1546 (2004) przyjmując z zadowoleniem utworzenie suwerennego tymczasowego rządu Iraku, który przejmie całkowitą odpowiedzialność za rządzenie Irakiem i władzę do 30 czerwca 2004 r. oraz to, że do 30 czerwca 2004 r. zakończy się okupacja Iraku, Tymczasowe Władze Koalicyjne przestaną istnieć, a Irak umocni swoją pełną suwerenność, podkreśliła jednak znaczenie zastosowania się przez wszystkie państwa do zakazów dotyczących sprzedaży lub dostaw do Iraku broni i pokrewnych materiałów określonych przez RRBNZ 661 (1990) Rady Bezpieczeństwa i następne właściwe rezolucje, w tym RRBNZ 1483 (2003), innych niż broń i pokrewne materiały niezbędne rządowi Iraku lub siłom wielonarodowym powołanym na mocy RRBNZ 1511 (2003), oraz przypomniała o stałych zobowiązaniach Państw Członkowskich do zamrożenia oraz transferu pewnych funduszy, aktywów i zasobów gospodarczych na mocy RRBNZ 1483 (2003), jak również o stałym zakazie wobec państw oraz ich zobowiązaniach dotyczących kategorii sprzętu określonych w ust. 8 i 12 RRBNZ 687 (1991) lub działań określonych w ust. 3 lit. f) RRBNZ 707 (1991).

„Artykuł 1 1. Sprzedaż, dostawa, transfer lub wywóz broni oraz wszelkiego typu pokrewnych materiałów, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i wyposażenia, sprzętu paramilitarnego oraz części zamiennych do wyżej wymienionych, do Iraku przez obywateli Państw Członkowskich lub z terytoriów Państw Członkowskich lub za pomocą statków lub samolotów pod ich banderą są zabronione niezależnie od tego czy pochodzą z terytoriów Państw Członkowskich czy też nie.

2. Bez uszczerbku dla zakazów wobec Państw Członkowskich oraz ich zobowiązań dotyczących kategorii sprzętu określonych w ust. 8 i 12 RRBNZ 687 (1991) z dnia 3 kwietnia 1991 r. lub działań określonych w ust. 3 lit. f) RRBNZ 707 (1991) z dnia 15 sierpnia 1991 r. ust. 1 niniejszego artykułu nie stosują się do sprzedaży, dostawy, transferu lub wywozu broni oraz wszelkiego typu pokrewnych materiałów niezbędnych rządowi Iraku lub siłom wielonarodowym powołanym na mocy RRBNZ 1511 (2003) do realizacji celów RRBNZ 1546 (2004).

(3)

W dniu 28 czerwca 2004 r. Tymczasowe Władze Koalicyjne przestały istnieć, a Irak umocnił swoją pełną suwerenność.

(1) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 72 wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2003/735. WPZiB (Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 40).

3. Sprzedaż, dostawa, transfer lub wywóz broni i materiałów pokrewnych, określonych w ust. 2, podlega upoważnieniu udzielanemu przez właściwe organy Państw Członkowskich”.

20.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/33

Artykuł 2 Przepisy art. 5 wspólnego stanowiska 2003/495/WPZiB zostają utrzymane w mocy, za wyjątkiem tego, że przywileje i immunitety określone w art 5 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 lit. a) i b) nie mają zastosowania w związku z żadnym orzeczeniem ostatecznym wynikającym ze zobowiązań umownych podjętych przez Irak po 30 czerwca 2004 r. Artykuł 3 Wspólne stanowisko wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Stosuje się je od dnia 28 czerwca 2004 r.

Artykuł 4 Wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2004 r. W imieniu Rady

P. H. DONNER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 30 z 200420.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/552/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie aspektów działania europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej

 • Dz. U. L246 - 28 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L246 - 23 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. dotyczące stałego przetargu w odniesieniu do kampanii handlowej sezonu 2004/2005 w przedmiocie określenia opłat i/lub zwrotów z tytułu wywozu cukru białego

 • Dz. U. L246 - 22 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. określające na rok gospodarczy 2003/2004 ostateczną kwotę pomocy dotyczącej suszu paszowego

 • Dz. U. L246 - 21 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L246 - 19 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 14 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1323/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1601/1999 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy mniejszej niż 1 mm, pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L246 - 10 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2320/97 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących między innymi z Rosji i Rumunii

 • Dz. U. L246 - 1 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.