Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 14 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2004 r. dotycząca wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w zakresie epidemiologii chorób odzwierzęcych i salmonelli oraz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie salmonelli (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2781) (1)

Data ogłoszenia:2004-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 14 - Strona 2

Strona 2 z 3

(4) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1.

(1) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31. (2) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 1. (3) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 38. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

27.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/15

Artykuł 2 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Niderlandy, wyznacza się, do 31 grudnia 2005 r., na wspólnotowe laboratorium w zakresie salmonelli. 2. Obowiązki i zadania laboratorium referencyjnego, o którym mowa w ust. 1, są określone w załączniku I. Stosują się one w odniesieniu do dziedzin innych niż żywy drób, począwszy od 1 stycznia 2005 r. Artykuł 3 Obowiązki i zadania krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie salmonelli są określone w załączniku II. Stosują się one do dziedzin innych niż żywy drób, począwszy od 1 stycznia 2005 r.


Artykuł 4 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 12 czerwca 2004 r. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

L 251/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2004

ZAŁĄCZNIK I Obowiązki i zadania wspólnotowego laboratorium referencyjnego w zakresie salmonelli, zgodnie z dyrektywą 2003/99/WE i rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 1) Obszary kompetencji a) Określanie i opracowywanie metod bakteriologicznych w celu wykrywania i ilościowego oznaczania salmonelli pochodzenia odzwierzęcego u zwierząt gospodarskich, w paszy dla zwierząt i produktach żywnościowych, a także w próbkach pobranych ze środowiska. b) Określanie podtypów salmonelli pochodzenia odzwierzęcego, w szczególności serotypowanie, oraz pozostałe typowanie, łącznie z określaniem metod fenotypowych i genotypowych. c) Przeprowadzanie badań lekowrażliwości w izolatach salmonelli pochodzenia odzwierzęcego. d) Określanie i opracowywanie metod immunologicznych dla salmonelli pochodzenia odzwierzęcego. e) Określanie i opracowywanie metod pobierania próbek. 2) Ogólne funkcje i obowiązki a) Dostarczanie krajowym laboratoriom referencyjnym szczegółowych danych dotyczących metod analitycznych i porównawczych. b) Koordynowanie stosowania przez krajowe laboratoria referencyjne metod określonych w lit. a), w szczególności przez organizowanie badań porównawczych i zapewnianie właściwego postępowania po przeprowadzeniu takich badań zgodnie z międzynarodowo przyjętymi protokołami, jeśli są dostępne. c) Koordynowanie praktycznych uzgodnień niezbędnych do stosowania nowych metod analitycznych i informowanie krajowych laboratoriów referencyjnych o postępach w tej dziedzinie, w zakresie obszaru ich kompetencji. d) Przeprowadzanie wstępnych i dalszych kursów szkoleniowych dla personelu z krajowych laboratoriów referencyjnych i ekspertów z krajów rozwijających się. e) Udzielanie Komisji wsparcia naukowego i technicznego, szczególnie w wypadku, gdy Państwa Członkowskie kwestionują wyniki analiz. f) Współpraca z laboratoriami o tym samym obszarze kompetencji, działającymi w państwach trzecich. 3) Szczegółowe funkcje i obowiązki a) Udzielanie technicznego wsparcia Komisji w organizacji programów monitorowania salmonelli i związanej z tym oporności mikroorganizmów, w szczególności zgodnie z art. 4, 5 i 7 dyrektywy 2003/99/WE. b) Udzielanie technicznego wsparcia Komisji w ramach wytyczania celów wspólnotowych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003. c) Doradzanie Komisji w sprawach związanych ze szczepami szczepionek salmonelli oraz innymi specjalnymi metodami kontroli. d) Udzielanie technicznego wsparcia Komisji oraz, stosownie do przypadku, udział w międzynarodowych forach związanych z obszarami kompetencji wymienionymi w pkt. 1 powyżej, poświęconych w szczególności standaryzacji metod analitycznych i wprowadzania ich w życie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 14 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 20 z 200427.7.2004

  Decyzja Rady 2004/567/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

 • Dz. U. L251 - 19 z 200427.7.2004

  Decyzja Rady 2004/566/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

 • Dz. U. L251 - 18 z 200427.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/565/WPZiB z dnia 26 lipca 2004 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i zmieniające wspólne działanie 2003/870/WPZiB

 • Dz. U. L251 - 9 z 200427.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny

 • Dz. U. L251 - 6 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. dotyczące zezwolenia na dziesięcioletni okres użytkowania dodatku Elancoban do paszy, należącego do grupy kokcydiostatyk i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L251 - 5 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz żywego bydła o wadze od 80 do 300 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1204/2004

 • Dz. U. L251 - 3 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1354/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L251 - 1 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1353/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.