Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny

Data ogłoszenia:2004-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 3

Artykuł 2 Zakres stosowania Niniejsze przepisy mają zastosowanie do dokumentów elektronicznych i cyfrowych sporządzonych lub otrzymywanych i będących w posiadaniu Komisji.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) COM(2000) 200. SEC(2001) 924. Dz.U. L 21 z 24.1.2002, str. 23. K(2002) 99 final. Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

27.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/11

W drodze porozumienia przepisy te mogą mieć zastosowanie do dokumentów elektronicznych i cyfrowych będących w posiadaniu innych jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie określonych polityk wspólnotowych lub do dokumentów wymienianych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych między administracjami, do których włączona jest Komisja.


Artykuł 3 Definicje Do celów niniejszych przepisów stosuje się następujące definicje:

1) „dokument” ‒ dokument zgodny jednocześnie z definicjami z art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) oraz z art. 1 przepisów dotyczących zarządzania dokumentami załączonych do regulaminu Komisji, zwanych dalej „przepisami dotyczącymi zarządzania dokumentami”;

2) „dokument elektroniczny” ‒ zbiór danych wprowadzonych lub przechowywanych na dowolnym nośniku przez system informatyczny lub podobny układ, które mogą być odczytane lub wyświetlone przez osobę lub przez tego rodzaju system lub układ, a także wszelkiego rodzaju prezentacja i wszelkiego rodzaju przedstawienie tych danych w formie drukowanej lub innej;

3) „przekształcanie dokumentów w postać cyfrową” ‒ proces polegający na przekształceniu dokumentu na papierze lub jakimkolwiek innym nośniku tradycyjnym w obraz elektroniczny. Przekształcanie w postać cyfrową dotyczy wszelkiego rodzaju dokumentów i może się odbywać w oparciu o różne nośniki, jak papier, faks, mikroformy (mikrofisze, mikrofilmy), fotografie, kasety wideo lub audio oraz filmy;

4) „cykl życia dokumentu” ‒ wszystkie etapy lub okresy życia dokumentu, od jego otrzymania lub formalnego sporządzenia w rozumieniu art. 4 przepisów dotyczących zarządzania dokumentami aż do przekazania go do archiwów historycznych Komisji i powszechnego udostępnienia lub do jego zniszczenia w rozumieniu art. 7 tychże przepisów;

5) „system dokumentacja Komisji” ‒ wszystkie dokumenty, akta i metadane sporządzone, otrzymane, rejestrowane, katalogowane i przechowywane przez Komisję;

6) „nienaruszalność” ‒ fakt, że informacje zawarte w dokumencie i towarzyszące mu metadane są kompletne (wszystkie dane są zachowane) i poprawne (żadne dane nie zostały zmienione);

7) „czytelność pomimo upływu czasu” ‒ fakt, że informacje zawarte w dokumentach i towarzyszące im metadane mogą być łatwo odczytane przez każdą osobę, która powinna lub może mieć do nich dostęp, przez cały cykl życia tychże dokumentów, od ich formalnego sporządzenia lub otrzymania aż do ich przekazania do archiwów historycznych Komisji i powszechnego udostępnienia lub do ich uprawnionego zniszczenia zgodnie z wymaganym czasem ich przechowywania;

8) „metadane” ‒ dane opisujące kontekst, zawartość i strukturę dokumentów, a także zarządzanie nimi w czasie, zgodnie z zasadami stosowania przepisów dotyczących zarządzania dokumentami, które zostaną uzupełnione zasadami stosowania niniejszych przepisów;

9) „podpis elektroniczny” ‒ podpis elektroniczny w rozumieniu art. 2 lit 1) dyrektywy 1999/93/WE (2) Parlamentu Europejskiego i Rady;

10) „zaawansowany podpis elektroniczny” ‒ podpis elektroniczny w rozumieniu art. 2 pkt 2) dyrektywy 1999/93/WE.

(1) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43. (2) Dz.U. L 13 z 19.1.2000, str. 12.

L 251/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2004

Artykuł 4 Ważność dokumentów elektronicznych 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 251 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 20 z 200427.7.2004

  Decyzja Rady 2004/567/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

 • Dz. U. L251 - 19 z 200427.7.2004

  Decyzja Rady 2004/566/WSiSW z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/820/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

 • Dz. U. L251 - 18 z 200427.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/565/WPZiB z dnia 26 lipca 2004 r. mianujące Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i zmieniające wspólne działanie 2003/870/WPZiB

 • Dz. U. L251 - 14 z 200427.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2004 r. dotycząca wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w zakresie epidemiologii chorób odzwierzęcych i salmonelli oraz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie salmonelli (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2781) (1)

 • Dz. U. L251 - 6 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. dotyczące zezwolenia na dziesięcioletni okres użytkowania dodatku Elancoban do paszy, należącego do grupy kokcydiostatyk i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L251 - 5 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz żywego bydła o wadze od 80 do 300 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1204/2004

 • Dz. U. L251 - 3 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1354/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L251 - 1 z 200427.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1353/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.