Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionek przeciw klasycznemu pomorowi świń i ustanowienia wspólnotowych zapasów tych szczepionek (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2056) (1)

Data ogłoszenia:2004-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 20

L 253/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę szczepionek przeciw klasycznemu pomorowi świń i ustanowienia wspólnotowych zapasów tych szczepionek (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2056)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/571/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2, uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (2), w szczególności jej art. 18 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

nych w celu potwierdzenia klasycznego pomoru świń (3), zostało ostatnio wprowadzone odpowiednie badanie służące do odróżnienia świń zaszczepionych od świń naturalnie zakażonych wirusem klasycznego pomoru świń. Wobec tego można przewidzieć stosowanie szczepionek znakowanych, już zatwierdzonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie, na wypadek konieczności przeprowadzenia szczepień interwencyjnych świń domowych.

(6)

Klasyczny pomór świń stanowi zagrożenie dla świń domowych i dzików we Wspólnocie. Występowanie ognisk zachorowań w gospodarstwach hodujących świnie domowe może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji i strat ekonomicznych we Wspólnocie, w szczególności jeśli te zachorowania pojawiają się w obszarach o wysokim zagęszczeniu świń. Zasady przeprowadzania szczepień interwencyjnych świń domowych i dzików oraz definicja szczepionki znakowanej zostały ustanowione w dyrektywie 2001/89/WE. Wspólnota posiada obecnie zapas 1 000 000 dawek szczepionki przeciwko klasycznemu pomorowi świń, zawierającej żywy atenuowany wirus. Zgodnie z decyzją Komisji 2002/106/WE z dnia 1 lutego 2002 r. zatwierdzającą Podręcznik Diagnostyczny ustanawiający procedury diagnostyczne, metody pobierania próbek oraz kryteria oceny wyników badań laboratoryj(7)

Ostatnie doświadczenia zdobyte w czasie zwalczania zachorowań dzików na klasyczny pomór świń we Wspólnocie sugerują, że szczepienie tych zwierząt poprzez podawanie im doustnych szczepionek w przynętach może być skuteczne. W celu zwiększenia zdolności Wspólnoty do reagowania na klasyczny pomór świń, należy zakupić odpowiednią liczbę dawek szczepionki znakowanej i szczepionki doustnej przeznaczonej do podawania w przynętach oraz dokonać uzgodnień dotyczących utrzymywania zapasów tych szczepionek i umożliwienia szybkiego dostępu do nich w razie nagłej konieczności. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

(3)

(8)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Wspólnota zakupi, w miarę możliwości jak najszybciej, 1 800 000 dawek szczepionki znakowanej przeciwko klasycznemu pomorowi świń.

(3) Dz.U. L 39 z 9.2.2002, str. 71. Decyzja zmieniona decyzją 2003/859/WE (Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 55).

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

29.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/21

2. Wspólnota dokona uzgodnień dotyczących przechowywania i dystrybucji szczepionki, o której mowa w ust. 1. Artykuł 2 Maksymalny koszt środków ustanowionych w art. 1 nie przekroczy 1 500 000 EUR. Artykuł 3 1. Wspólnota zakupi, w miarę możliwości jak najszybciej, 500 000 dawek doustnej szczepionki przeciw klasycznemu pomorowi dla dzików, przeznaczonej do podawania w przynętach. 2. Wspólnota dokona uzgodnień dotyczących przechowywania i dystrybucji szczepionki, o której mowa w ust. 1. Artykuł 4 Maksymalny koszt środków ustanowionych w art. 3 nie przekroczy 500 000 EUR.

Artykuł 5 Środki przewidziane w art. 1 ust. 2 i art. 3 ust. 2 są stosowane przez Komisję we współpracy z dostawcami wyłonionymi w drodze zaproszenia do składania ofert.

Artykuł 6 Decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 253 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 22 z 200429.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2376) (1)

 • Dz. U. L253 - 19 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustalające współczynnik przyznawania ilości ryżu niełuskanego oferowanych w skupie interwencyjnym w transzy nr 3 roku gospodarczego 2003/2004

 • Dz. U. L253 - 16 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla sprzedaży pszenicy w maksymalnej ilości 54000 ton i kukurydzy w maksymalnej ilości 40000 ton z państwowych rezerw zbóż utrzymywanych przez Węgry

 • Dz. U. L253 - 13 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L253 - 11 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe i brzoskwinie)

 • Dz. U. L253 - 9 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1518/2003 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L253 - 3 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2004 z dnia 27 lipca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L253 - 1 z 200429.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.