Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 255 POZ 33 - Strona 2

Tytuł:

Umowa Między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi z dnia 9 lipca 2002 r.

Data ogłoszenia:2004-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 255 POZ 33 - Strona 2

Strona 2 z 3

Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Ghall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeai Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar за Европейское сообщество


31.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/35

Por el Gobierno de la Federación de Rusia Za vládu Ruské federace For regeringen for Den Russiske Føderation Für die Regierung der Russischen Föderation Venemaa Föderatsiooni valitsuse nimel Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Οποσπονδίας For the Government of the Russian Federation Pour le gouvernement de la Fédération de Russie Per il Governo della Federazione russa Krievijas Federācijas valdības vārdā Rusijos Federacijos Vyriausybės vardu Az Orosz Föderáció részéről Ghall-Gvern tal-Federazzjoni Russa Voor de regering van de Russische Federatie W imieniu rządu Federacji Rosyjskiej Pelo Governo da Federaćão da rússia Za vládu Ruskej federácie Za vlado Ruske federacije Venäjän federaation hallituksen puolesta För Ryska federationens regering за Правительство Российской федерации

L 255/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2004

ZAŁĄCZNIK I

(w t) Wyroby 2004

SA. Wyroby płaskie SA1. Kręgi SA1.a. Kręgi walcowane na gorąco przeznaczone do ponownego walcowania SA2. Grube płyty SA3. Inne wyroby płaskie SA4. Wyroby ze stali stopowej SA5. Blachy ze stali stopowej w formacie ćwiartkowym SA6. Blachy ze stali stopowej walcowane na zimno i powlekane SB. Wyroby długie SB1. Belki SB2. Walcówka SB3. Inne wyroby długie 14 603 54 438 47 768 48 107 28 094 80 614 163 996 102 308 186

Uwagi: SA i SB oznaczają kategorie wyrobów. SA1do SA6 oraz SB1 do SB3 oznaczają grupy wyrobów.

31.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/37

ZAŁĄCZNIK II Artykuł 12 ustęp 2 protokołu A otrzymuje brzmienie: „2. Każdy dokument jest opatrzony znormalizowanym numerem seryjnym, drukowanym lub nie, dzięki któremu można go zidentyfikować. Numer ten składa się z następujących elementów: — dwóch liter oznaczających kraj wywozu, jak następuje: RU = Rosja, — dwóch liter oznaczających Państwo Członkowskie, w którym ma nastąpić odprawa celna, jak następuje: BE = Belgia CZ = Republika Czeska DK = Dania DE = Niemcy EE = Estonia EL = Grecja ES = Hiszpania FR = Francja IE = Irlandia IT = Włochy CY = Cypr LV = Łotwa LT = Litwa LU = Luksemburg HU = Węgry MT = Malta NL = Niderlandy AT = Austria PL = Polska PT = Portugalia SI = Słowenia SK = Słowacja FI = Finlandia SE = Szwecja GB = Zjednoczone Królestwo, — jednocyfrowego numeru oznaczającego dany rok, odpowiadającego ostatniej cyfrze w odpowiednim roku, np. »3« w przypadku roku 2003, — dwucyfrowego numeru od 01 do 99, oznaczającego właściwy urząd wydający w kraju wywozu, — pięciocyfrowego numeru według numeracji ciągłej od 00001 do 99999 przypisanego do Państwa Członkowskiego odprawy celnej.”.

L 255/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2004

ZAŁĄCZNIK III LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIË Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & énergie Administration du potentiel économique Politiques d'accès aux marchés, Services Licences Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Fax: + 32-2-230 83 22 Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie Bestuur Economisch Potentieel Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel Fax: + 32-2-230 83 22 ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 CZ-110 15 Praha 1 Fax: + 420-22421 21 33 DANMARK Erhvervs- og Boligstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Vejlsøvej 29 DK-8600 Silkeborg Fax: + 45-35-46 64 01 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D-65760 Eschborn 1 Fax: + 49-61-96 9 42 26 EESTI Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE-15072 Tallinn Fax: + 372-6313 660 ΕΛΛΑΣ Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Fax: + 301-328 60 94 ESPAĄA Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Subdirección General de Productos Industriales Paseo de la Castellana 162 E-28046 Madrid Fax: + 34-1-349 38 31 FRANCE SETICE 8, rue de la Tour-des-Dames F-75436 Paris Cedex 09 Fax: + 33-1-55 07 46 69 IRELAND Department of Enterprise, Trade and Employment Import/Export Licensing, Block C Earlsfort Centre Hatch Street IE-Dublin 2 Fax: + 353-1-631 25 62

31.7.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 255 POZ 33 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L255 - 41 z 200431.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję nr 2001/651/WE ustanawiającą typowe odchylenie, w standardowych warunkach wytwarzania, zawartości tłuszczu w maśle przywożonym z Nowej Zelandii na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1374/98 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2962)

 • Dz. U. L255 - 40 z 200431.7.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dz. U. L255 - 31 z 200431.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską zmieniającej Umowę między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L255 - 28 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1403/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L255 - 27 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla pierwszego indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L255 - 25 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 146. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L255 - 24 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L255 - 23 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1399/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L255 - 22 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 2. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L255 - 21 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1397/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 318. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L255 - 19 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 146. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L255 - 18 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1395/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 65. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L255 - 16 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1394/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L255 - 14 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1393/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L255 - 12 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1392/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L255 - 10 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1391/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L255 - 8 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1390/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L255 - 7 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

 • Dz. U. L255 - 5 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1388/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie określonych szczegółowych przepisów wykonawczych dotyczących prowadzenia księgowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L255 - 3 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1387/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L255 - 1 z 200431.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające decyzję Komisji 2002/602/EWWiS w sprawie stosowania pewnych ograniczeń w przywozie niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.