Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1409/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 ustanawiające zasady stosowania niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych na przywóz cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96

Data ogłoszenia:2004-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 11

Strona 1 z 2
3.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1409/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 ustanawiające zasady stosowania niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych na przywóz cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 22 ust. 2, art. 26 ust. 1, art. 38 ust. 6, art. 39 ust. 6 i art. 41 akapit drugi,

Ponadto należy przewidzieć środki pozwalające Komisji, w rytmie tygodniowym, z jednej strony przeprowadzać obliczenia danych dotyczących wydanych pozwoleń, a z drugiej strony udzielać informacji Państwom Członkowskim i zainteresowanym podmiotom gospodarczym na temat sytuacji odnośnie do każdego kontyngentu lub zobowiązania dostawy. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1159/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV:6 (2), w szczególności jego art. 1,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Doświadczenie uzyskane podczas stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1159/2003 (3) wykazało, że należy wprowadzić zmiany celem poprawy wspólnych zasad zarządzania określonych we wspomnianym rozporządzeniu.

1) W art. 2 dodaje się następującą literę k): „k) »dzień roboczy« oznacza dzień roboczy Komisji.” 2) W art. 4 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 2 zastępuje się następującym tekstem: „2. Zabezpieczenie pozwoleń na 100 kg ilości cukru wskazanej w rubryce 17 pozwolenia wynosi: — 0,30 EUR w przypadku specjalnego cukru preferencyjnego i cukru wymienionego w koncesji CXL, — 2 EUR w przypadku cukru preferencyjnego z AKPIndii.”; b) w ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „W drodze odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego, w przypadku gdy limit ilości cukru preferencyjnego z AKP-Indii, który musi zostać dostarczony w danym okresie dostawy, jest wykorzystany przez jeden z krajów wywozu, okres, podczas którego mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz na następne okresy dostawy w odniesieniu do danego kraju, może rozpocząć się osiem tygodni przed pierwszym dniem danego roku gospodarczego.”;

(2)

Aby umożliwić stworzenie jak najlepszych warunków dla wypełniania zobowiązań określonych w Protokole 3 o cukrze z AKP (państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku) załączonym do załącznika V do Umowy o partnerstwie AKPWE, podpisanej w Cotonou dnia 23 czerwca 2000 r. (4) i w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Indii w sprawie cukru trzcinowego (5), należy zmienić przepisy dotyczące stopnia zabezpieczenia pozwoleń, a także przepisy dotyczące daty rozpoczęcia okresu dostawy.

(3)

Aby zapewnić skuteczne zarządzanie przywozów dokonanych w ramach wspomnianych kontyngentów lub umów, należy stworzyć mechanizm skłaniający podmioty gospodarcze do szybkiego zwracania organowi wydającemu pozwolenia niewykorzystanych pozwoleń, tak by niewykorzystane ilości mogły zostać ponownie rozdzielone.

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). (2) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1. (3) Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 96/2004 (Dz.U. L 15 z 22.1.2004, str. 3). (4) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. (5) Dz.U. L 190 z 23.7.1975, str. 36.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 23 z 20043.8.2004

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1992/2003, rozporządzenia Komisji (WE) nr 781/2004 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 782/2004

 • Dz. U. L256 - 17 z 20043.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiająca Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa

 • Dz. U. L256 - 15 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1411/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L256 - 13 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2004 otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L256 - 8 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. wszczynającego przegląd pod kątem nowych eksporterów rozporządzenia Rady (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od dwóch eksporterów w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L256 - 6 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające kurs wymiany na 2004 r. mający zastosowanie do systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski i Słowacji

 • Dz. U. L256 - 4 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1406/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające kurs wymiany mający zastosowanie do niektórych pomocy bezpośrednich, których termin operacyjny przypada na dzień 1 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L256 - 3 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1405/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie odrzucenia wniosków o pozwolenie na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L256 - 1 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1404/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.