Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiająca Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Data ogłoszenia:2004-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 17

Strona 1 z 4
3.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/17

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiająca Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (2004/585/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

Z uwagi na to, iż Regionalne Komitety Doradcze są organizacjami kierowanymi przez uczestników sektora, powinny dostosować swoją strukturę do specyfiki rybołówstwa oraz danych regionów. Niemniej jednak niezbędne są ogólne ramy dla utworzenia Regionalnych Komitetów Doradczych.


uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

(5)

W celu zwiększenia wydajności konieczne jest ograniczenie wielkości Regionalnych Komitetów Doradczych przy jednoczesnym zapewnieniu, że obejmują one wszystkie interesy, na które wpływ ma Wspólna Polityka Rybołówstwa, oraz uznanie pierwszeństwa interesów połowowych, mając na uwadze wpływ, jaki wywierają na nie decyzje dotyczące zarządzania oraz polityk.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (3), w szczególności jego art. 31 i 32, przewiduje nowe formy udziału uczestników sektora we Wspólnej Polityce Rybołówstwa poprzez utworzenie Regionalnych Komitetów Doradczych.

W celu zapewnienia spójności zagadnień stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania więcej niż jednego Regionalnego Komitetu Doradczego konieczne jest ustanowienie powiązań pomiędzy różnymi Regionalnymi Komitetami Doradczymi.

(6)

(2)

Jednolite podejście do utworzenia Regionalnych Komitetów Doradczych wymaga, aby komitety te odpowiadały jednostkom zarządzającym opartym na kryteriach biologicznych oraz aby ich liczba była ograniczona, tak aby oferowały pełnowartościowe doradztwo, jak również ze względów praktycznych.

Z uwagi na zadania Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury odnowionego na mocy decyzji Komisji 1999/478/WE (4), który składa się z przedstawicieli wielu europejskich organizacji oraz interesów, praca Regionalnych Komitetów Doradczych powinna być skoordynowana z pracą tego Komitetu Doradczego, do którego powinny one również przesyłać swoje sprawozdania.

(7)

(1) Opinia wydana 1 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia wydana 26 lutego 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1242/2004 (Dz.U. L 236 z 7.7.2004, str. 1).

W celu zapewnienia skutecznego utworzenia Regionalnych Komitetów Doradczych konieczne jest zaangażowanie środków publicznych do częściowego pokrycia ich kosztów ponoszonych w początkowym etapie działalności oraz kosztów związanych z tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi.

(4) Dz.U. L 187 z 20.7.1999, str. 70.

L 256/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2004

(8)

Kwota odniesienia finansowego, w rozumieniu pkt. 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (1), została zawarta w niniejszej decyzji na cały okres obowiązywania przepisów dotyczących finansowania, pozostając jednakże bez wpływu na uprawnienia organu budżetowego określone w Traktacie,

Doradczych, przedkładają wniosek dotyczący działalności wybranego Regionalnego Komitetu Doradczego zainteresowanym Państwom Członkowskim oraz Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 23 z 20043.8.2004

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1992/2003, rozporządzenia Komisji (WE) nr 781/2004 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 782/2004

 • Dz. U. L256 - 15 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1411/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L256 - 13 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2004 otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L256 - 11 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1409/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 ustanawiające zasady stosowania niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych na przywóz cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96

 • Dz. U. L256 - 8 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. wszczynającego przegląd pod kątem nowych eksporterów rozporządzenia Rady (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od dwóch eksporterów w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L256 - 6 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające kurs wymiany na 2004 r. mający zastosowanie do systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski i Słowacji

 • Dz. U. L256 - 4 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1406/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające kurs wymiany mający zastosowanie do niektórych pomocy bezpośrednich, których termin operacyjny przypada na dzień 1 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L256 - 3 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1405/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie odrzucenia wniosków o pozwolenie na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L256 - 1 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1404/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.