Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające kurs wymiany na 2004 r. mający zastosowanie do systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski i Słowacji

Data ogłoszenia:2004-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 6

L 256/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1407/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające kurs wymiany na 2004 r. mający zastosowanie do systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2199/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. ustanawiające środki przejściowe do stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2199/2003 terminem operacyjnym dla wymiany kwoty, jaka ma zostać przyznana, na rok 2004, z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej, jest dzień 1 lipca 2004 r.; kurs wymiany, który należy stosować, jest średnią kursów wymiany stosowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. obliczaną pro rata temporis. Należy zatem ustalić kurs wymiany, o którym mowa, dla Państw Członkowskich, które zdecydowały się na zastosowanie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej w 2004 r.,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Na mocy art. 143b rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (2), Czechy, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska i Słowacja postanowiły zastąpić płatności bezpośrednie systemem Jednolitej Płatności Obszarowej.

Artykuł 1 Kurs wymiany na 2004 r. określony w załączniku stosuje się w Czechach, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, w Polsce i na Słowacji, w wysokości uzgodnionej w ramach Jednolitej Płatności Obszarowej przewidzianej w art. 143b rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 328 z 17.12.2003, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2004 (Dz.U. L 213 z 15.6.2004, str. 3). (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48).

3.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/7

ZAŁĄCZNIK Kurs wymiany określony w art. 1

1 EUR = (średnia od 1.1.2004 r. do 30.6.2004 r.)

0,585539 32,4485 15,6466 256,237 3,4529 0,660405 4,73521 40,3374

funt cypryjski korona czeska korona estońska forint węgierski lit litewski łat łotewski złoty polski korona słowacka

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 256 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 23 z 20043.8.2004

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1992/2003, rozporządzenia Komisji (WE) nr 781/2004 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 782/2004

 • Dz. U. L256 - 17 z 20043.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiająca Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa

 • Dz. U. L256 - 15 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1411/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L256 - 13 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2004 otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L256 - 11 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1409/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 ustanawiające zasady stosowania niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych na przywóz cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96

 • Dz. U. L256 - 8 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. wszczynającego przegląd pod kątem nowych eksporterów rozporządzenia Rady (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od dwóch eksporterów w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L256 - 4 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1406/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustalające kurs wymiany mający zastosowanie do niektórych pomocy bezpośrednich, których termin operacyjny przypada na dzień 1 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L256 - 3 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1405/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie odrzucenia wniosków o pozwolenie na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L256 - 1 z 20043.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1404/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.