Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 257 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Data ogłoszenia:2004-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 257 POZ 1

4.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1412/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301, uwzględniając wspólne stanowisko 2004/553/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Dnia 28 czerwca 2004 r. Tymczasowa Władza Koalicyjna przestała istnieć, a Irak odzyskał pełną suwerenność. Wspólne stanowisko 2004/553/WPZiB zmienia odpowiednie przepisy wspólnego stanowiska 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku w celu dostosowania go do rezolucji 1546(2004). Rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Do art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 dodaje się następujący ustęp: „3. Ustęp 1 lit. a), b) i d) nie ma zastosowania do postępowania sądowego dotyczącego jakiegokolwiek zobowiązania umownego podjętego przez Irak, w tym w szczególności przez jego rząd tymczasowy, Bank Centralny Iraku i Fundusz na rzecz Rozwoju Iraku, po 30 czerwca 2004 r., ani do żadnego ostatecznego orzeczenia wynikającego z takich zobowiązań kontraktowych.” Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z rezolucją 1483(2003) Rady Bezpieczeństwa ONZ, rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 (2) przyznaje pewne zwolnienia z postępowania sądowego i środków egzekucyjnych względem niektórych irackich funduszy i towarów mające zastosowanie do 31 grudnia 2007 r. Rezolucja 1546(2004) Rady Bezpieczeństwa ONZ przewiduje, że zwolnienia mające zastosowanie do wywozu ropy z Iraku oraz do Funduszu na rzecz Rozwoju Iraku nie mają zastosowania do wyroków prawomocnych wynikających ze zobowiązań umownych podjętych przez Irak po 30 czerwca 2004 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2004 r. W imieniu Rady

B. BOT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 32. (2) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1086/2004 (Dz.U. L 207 z 10.6.2004, str. 10).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 257 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L257 - 8 z 20044.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2004 r. uznającej w pełni operacyjny charakter maltańskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1964) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (1)

 • Dz. U. L257 - 7 z 20044.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie terminu stosowania dyrektywy 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L257 - 6 z 20044.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. określająca ogólne podejście odnoszące się do ponownego podziału środków pomocowych przewidzianych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L257 - 4 z 20044.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L257 - 2 z 20044.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.