Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 257 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2004 r. uznającej w pełni operacyjny charakter maltańskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1964) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 257 POZ 8

L 257/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 czerwca 2004 r. uznającej w pełni operacyjny charakter maltańskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1964)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/588/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 57, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

systemu alarmowego służącego do wykrywania niedociągnięć oraz naruszeń środków ograniczających; iv) informacja o opłacie będzie umieszczana w bazie danych oraz na paszportach; v) zostaną wdrożone środki, aby zapewnić, że prowadzona jest kontrola identyfikacji i rejestracji bydła zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1082/2003/WE (2). Władze maltańskie podjęły się wdrożenia uzgodnionych środków poprawy najpóźniej do 30 kwietnia 2004 r. Z uwagi na powyższe należy uznać maltańską bazę danych bydła za posiadającą w pełni operacyjny charakter,

Malta przedstawiła wniosek o uznanie w pełni operacyjnego charakteru bazy danych stanowiącej część maltańskiego systemu identyfikacji i rejestracji bydła, zgodnie z rozporządzeniem nr 1760/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającym system identyfikacji i rejestracji bydła oraz dotyczącym etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (1). Unia Europejska uwzględniła wniosek Malty i uznała, że należy się nim zająć zgodnie z odpowiednimi procedurami przed uzyskaniem członkostwa. Władze maltańskie dostarczyły odpowiednich informacji, które zostały zaktualizowane 25 marca 2004 r. Władze maltańskie podjęły się podniesienia niezawodności tej bazy danych, zapewniając przede wszystkim, że: i) zostaną wdrożone dodatkowe środki, w tym inspekcje, w celu poprawy przestrzegania wynoszącego 7 dni roboczych terminu zawiadomienia przez hodowcę o narodzinach i śmierci; ii) zostaną wdrożone dodatkowe środki w celu umożliwienia szybkiej korekty błędów lub zaniedbań wykrytych automatycznie lub w czasie inspekcji na miejscu; iii) zostanie wzmocniona baza danych zdarzeń poprzez opracowanie automatycznego

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Maltańska baza danych bydła zostaje uznana za posiadającą w pełni operacyjny charakter z dniem 1 maja 2004 roku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Malty. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

(3) (4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 9. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 499/2004 (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, str. 24).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 257 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L257 - 7 z 20044.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie terminu stosowania dyrektywy 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L257 - 6 z 20044.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. określająca ogólne podejście odnoszące się do ponownego podziału środków pomocowych przewidzianych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L257 - 4 z 20044.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L257 - 2 z 20044.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L257 - 1 z 20044.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.