Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1415/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające maksymalny roczny nakład połowowy odnoszący się do niektórych obszarów połowowych i łowisk

Data ogłoszenia:2004-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 1

Strona 1 z 2
5.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1415/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające maksymalny roczny nakład połowowy odnoszący się do niektórych obszarów połowowych i łowisk

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wych przyjętych na podstawie poprzednich i obecnych środków Wspólnoty, które dotyczą lub dotyczyły zarządzania nakładami połowowymi.

(5)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Maksymalne roczne nakłady połowowe mające zostać ustalone dla statków pływających pod banderą Państwa Członkowskiego w odniesieniu do gatunków, obszaru i łowisk powinny być równe globalnemu nakładowi połowowemu wykorzystanemu przez okres pięciu lat w latach 1998–2002 przez te statki, podzielone przez pięć,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1954/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie zarządzania nakładem połowowym, odnoszącego się do niektórych obszarów i zasobów połowowych Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1954/2003 ustanawia warunki i procedury do wprowadzenia systemu zarządzania nakładem połowowym odnoszącym się do niektórych obszarów i zasobów połowowych Wspólnoty.

Artykuł 1 Tematyka Niniejsze rozporządzenie wyznacza maksymalny roczny nakład połowowy dla każdego Państwa Członkowskiego oraz dla każdego obszaru i łowiska, określonych w art. 3 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1954/2003. Artykuł 2 Maksymalne poziomy 1. Maksymalne poziomy rocznych nakładów połowowych w odniesieniu do gatunków, obszaru i łowisk oraz do Państwa Członkowskiego, dla obszarów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1954/2003, są ustalone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 2. Maksymalne poziomy rocznych nakładów połowowych w odniesieniu do gatunków, obszaru i łowisk oraz do Państwa Członkowskiego, dla obszaru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1954/2003, są ustalone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Przepłynięcie przez obszar 1. Każde Państwo Członkowskie zapewnia, aby stosowanie nakładów połowowych w odniesieniu do obszarów określonych w art. 3 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1954/2003 nie wiązało się z większą ilością czasu spędzonego na połowach, w porównaniu z poziomami nakładów połowowych w okresie odniesienia.

(2)

Państwa Członkowskie przedłożyły Komisji informacje wymagane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1954/2003, a w szczególności roczny nakład połowowy statków rybackich o całkowitej długości równej lub przekraczającej 15 metrów, na obszarach określonych w niniejszym rozporządzeniu, w latach 1998–2002, oraz roczny nakład połowowy statków rybackich o całkowitej długości równej lub przekraczającej 10 metrów, na obszarach biologicznie wrażliwych określonych w tym rozporządzeniu, w latach 1998–2002.

(3)

Przy ocenie nakładów połowowych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1954/2003, moc zainstalowana jest rozumiana jako moc silnika statku, jak określono w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich (2).

(4)

Komisja przekazała Państwom Członkowskim informacje wymagane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1954/2003 i, po konsultacji z nimi, oceniła dane dostarczone w odniesieniu do ograniczeń nakładów połowo-

(1) Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1. (2) Dz.U. L 274 z 25.9.1986, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3259/94 (Dz.U. L 339 z 29.12.1994, str. 11).

L 258/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2004

2. Nakładów połowowych ustalonych w wyniku przepływania statków przez obszar, na którym nie dokonano żadnych połowów podczas okresu odniesienia, nie stosuje się do celów przeprowadzania połowów na tym obszarze. Każde Państwo Członkowskie z osobna rejestruje takie nakłady połowowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 17 z 20045.8.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a specjalnym regionem administracyjnym Makau Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L258 - 16 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1203/2004

 • Dz. U. L258 - 11 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską z jednej strony a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami z drugiej strony, ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

 • Dz. U. L258 - 10 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie określania grup odmian wysokiej jakości wyłączonych z programu zakupu kwotowego w sektorze czystego tytoniu dla zbiorów w roku 2004

 • Dz. U. L258 - 8 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie środków nadzoru przywozu niektórych wyrobów włókienniczych pochodzących z Arabskiej Republiki Syryjskiej

 • Dz. U. L258 - 6 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.