Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie środków nadzoru przywozu niektórych wyrobów włókienniczych pochodzących z Arabskiej Republiki Syryjskiej

Data ogłoszenia:2004-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 8

L 258/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1417/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie środków nadzoru przywozu niektórych wyrobów włókienniczych pochodzących z Arabskiej Republiki Syryjskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Produkcja ta jest niemal wyłącznie zorientowana na wywóz i skoncentrowana na rynku Wspólnoty. Dalszy przyrost mocy, który najprawdopodobniej miał miejsce od tego czasu, wydaje się powodem wzrostu wywozu syryjskiego do Wspólnoty w 2003 r.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 roku w sprawie wspólnych zasad przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich nieobjętych dwustronnymi umowami, protokołami czy innymi porozumieniami ani też innymi szczególnymi przepisami wspólnotowymi dotyczącymi przywozu (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1 lit. b),

(4)

Wygląda więc na to, iż zachwiana została dotychczasowa stabilność wywozu syryjskiego w kategoriach ilościowych i że wywóz uległ znacznemu przyrostowi. Średnie syryjskie ceny wywozowe do Wspólnoty nadal spadają, skutkując jednymi z najniższych we Wspólnocie cenami przywozowymi.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Dnia 17 maja 2004 r. traci moc rozporządzenie Komisji (WE) nr 2040/2002 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie środków nadzoru dotyczących przywozu niektórych wyrobów włókienniczych pochodzących z Arabskiej Republiki Syryjskiej (2).

(2)

Nadzór nad przywozem niektórych syryjskich wyrobów włókienniczych w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy wskazuje, iż przyrost przywozu do Wspólnoty w 2002 r. bardzo taniej przędzy bawełnianej kategorii 1, pochodzącej z Arabskiej Republiki Syryjskiej („Syria”), który spowodował wzrost przywozu od poziomu niemal zerowego w 1996 r. do 10 % łącznego przywozu Wspólnoty w 2002 r., ustabilizował się w początkowych latach prowadzonego nadzoru. W 2003 r. jednak nastąpił dalszy wzrost przywozu: przywóz w 2003 roku wzrósł w ciągu 2002 roku o 39,8 % ilościowo i o 26,1 % wartościowo. Według najnowszych danych tendencja ta utrzymuje się także w 2004 r., jako że przywóz w styczniu 2004 r. podwoił się ilościowo w porównaniu z tym samym miesiącem 2003 r.

Wyniki postępowań wyjaśniających przeprowadzonych do tej pory wskazują na prawdopodobieństwo dalszej redukcji cen i w konsekwencji na ponowny przyrost wywozu w tym zakresie do Wspólnoty z powodu zainstalowania przez Syrię mniej więcej w połowie 2002 r. nowych mocy do produkcji przędzy bawełnianej. Wszyscy główni dostawcy przędzy bawełnianej do Wspólnoty, z wyjątkiem Egiptu, od 1 stycznia 2004 r., oraz partnera Unii Celnej – Turcji, podlegają kontyngentom lub wymogom pozwoleń na przywóz.

(6)

W związku z powyższym przywóz do Wspólnoty przędzy bawełnianej kategorii 1 pochodzącej z Syrii powinien być nadal ściśle monitorowany. Należy zatem wznowić mechanizm nadzoru wprowadzony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 956/2001 (3). W związku z tym wwóz do Wspólnoty wyrobów z przędzy bawełnianej wysyłanych z Syrii i wprowadzanych do swobodnego obrotu na rynku Wspólnoty powinien odbywać się z zastosowaniem mechanizmu nadzoru i podlegać wymogom przedstawienia dokumentu przywozu określonego w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 517/94.

(3)

Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Komisję w latach 2001 i 2002 wykazały, że przyrost mocy produkcyjnych w Syrii oraz jednoczesny wzrost sprzedaży wywozowej do Wspólnoty wynikał z rozwoju syryjskich mocy produkcyjnych w zakresie przędzy bawełnianej.

(7)

Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2309/2003 (Dz.U. L 342 z 30.12.2003, str. 21). (2) Dz.U. L 313 z 16.11.2002, str. 24.

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego rozporządzeniem (WE) nr 517/94,

(3) Dz.U. L 134 z 17.5.2001, str. 31.

5.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/9

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 Przywóz do Wspólnoty przędzy bawełnianej kategorii 1 pochodzącej z Arabskiej Republiki Syryjskiej i wprowadzanej do swobodnego obrotu na rynku Wspólnoty powinien odbywać się pod warunkiem wcześniejszego nadzoru ze strony Wspólnoty.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 31 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 258 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 17 z 20045.8.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a specjalnym regionem administracyjnym Makau Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L258 - 16 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1203/2004

 • Dz. U. L258 - 11 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską z jednej strony a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami z drugiej strony, ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

 • Dz. U. L258 - 10 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie określania grup odmian wysokiej jakości wyłączonych z programu zakupu kwotowego w sektorze czystego tytoniu dla zbiorów w roku 2004

 • Dz. U. L258 - 6 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 1 z 20045.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1415/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające maksymalny roczny nakład połowowy odnoszący się do niektórych obszarów połowowych i łowisk

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.