Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 262 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1424/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. ustalające ilości bananów możliwe do przywozu do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na czwarty kwartał 2004 r.

Data ogłoszenia:2004-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 262 POZ 3

7.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1424/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. ustalające ilości bananów możliwe do przywozu do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na czwarty kwartał 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Bananów,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (1), w szczególności jego art. 20,

Artykuł 1 1. Ilości możliwe do przywozu w ramach uzgodnień dotyczących kontyngentów taryfowych na przywóz bananów są ustalone na czwarty kwartał 2004 r. w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2001 (2) ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty. Należy określić na ostatni kwartał 2004 r. ilości nadal możliwe do przywozu w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C przewidzianych w art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 404/93.

2. Wnioski o pozwolenia na przywóz na czwarty kwartał 2004 r. w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C:

(2)

Należy ustalić na czwarty kwartał 2004 r. ilości możliwe do przywozu w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C, uwzględniając ilość objętą kontyngentami taryfowymi przewidzianymi w art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 404/93 oraz pozwolenia na przywóz wydane na trzy pierwsze kwartały 2004 r. Jednakże ustalenie ilości możliwych do przywozu przez tradycyjne podmioty gospodarcze odbywa się tymczasowo zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2036/2003 będącego derogacją od rozporządzenia (WE) nr 896/2001, jeśli chodzi o wprowadzenie współczynników dostosowawczych mających zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla tradycyjnych podmiotów gospodarczych w ramach kontyngentów taryfowych na import bananów w 2004 r. (3).

a) złożone przez tradycyjne podmioty gospodarcze nie mogą dotyczyć ilości większej niż różnica między ilością referencyjną, ustanowioną zgodnie z art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 896/2001, a sumą ilości odpowiadających pozwoleniom na przywóz wydanym na trzy pierwsze kwartały 2004 r.;

b) złożone przez nietradycyjne podmioty gospodarcze nie mogą dotyczyć ilości większej niż różnica między roczną ilością, która została im przydzielona i notyfikowana zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 896/2001, a sumą ilości odpowiadających pozwoleniom na przywóz wydanym na trzy pierwsze kwartały 2004 r.

(3)

Ponieważ niniejsze rozporządzenie musi stosować się przed początkiem okresu składania wniosków o pozwolenia na czwarty kwartał 2004 r., powinno ono niezwłocznie wejść w życie.

Pod rygorem niedopuszczalności, do wniosku o pozwolenie na przywóz należy załączyć kopię pozwolenia/pozwoleń na przywóz wydanych podmiotowi gospodarczemu na poprzednie kwartały 2004 r.

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 126 z 8.5.2001, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 838/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 52). (3) Dz.U. L 302 z 20.11.2003, str. 7.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 262/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.8.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 6 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK Dostępne ilości bananów na czwarty kwartał 2004 r. w odniesieniu do kontyngentu taryfowego i kategorii podmiotów gospodarczych

(w tonach, waga netto) Kontyngenty taryfowe Kategorie podmiotów gospodarczych Ilość

A/B

Tradycyjni Nietradycyjni Tradycyjni Nietradycyjni

590 229,525 95 204,274 116 157,069 14 171,526

C

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 262 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L262 - 5 z 20047.8.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1425/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stotowe i jabłka)

  • Dz. U. L262 - 1 z 20047.8.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.