Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 267 POZ 32

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. wykonującego decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji (1)

Data ogłoszenia:2004-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 267 POZ 32

Strona 1 z 3
L 267/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1450/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. wykonującego decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Artykuł 1 uwzględniając decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie sporządzania i rozwoju statystyki Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (1), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Niniejsze rozporządzenie ustanawia niezbędne środki wykonawcze do decyzji nr 1608/2003/WE w odniesieniu do statystyki Wspólnoty z zakresu innowacji.

Artykuł 2 1. Niniejsze rozporządzenie obejmuje statystykę Wspólnoty z zakresu innowacji. W odniesieniu do tej statystyki wykaz zmiennych statystycznych, objęte sektory i rodzaje działalności, układy wyników, częstotliwość, terminy przesyłania danych oraz okres przejściowy są określone w Załączniku.

Decyzja nr 1608/2003/WE określiła poszczególne działania statystyczne konieczne do prowadzenia statystyki Wspólnoty z zakresu nauki i techniki oraz innowacji. Konieczne jest przyjęcie środków dotyczących wprowadzenia w życie poszczególnych działań statystycznych, jak określono w art. 2 decyzji nr 1608/2003/WE. Poszczególne działania statystyczne powinny uwzględnić decyzję nr 2367/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2003–2007 (2), która w szczególności określiła program pracy dotyczący sporządzania i ulepszania statystyki z zakresu innowacji w okresie 2003–2007. Niezbędne jest zapewnienie spójności statystyki Wspólnoty z zakresu innowacji z innymi standardami międzynarodowymi, pociąga to za sobą wymóg uwzględniania prac przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz inne organizacje międzynarodowe. W ramach wykonywania decyzji nr 1608/2003/WE należy uwzględnić ramy przewidziane przez rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyki Wspólnoty (3) w przypadku ustanawiania przepisów mających na celu objęcie dostępu do administracyjnych źródeł danych oraz poufności danych statystycznych. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

(2)

(3)

2. Na podstawie wniosków zawartych w raportach przedstawionych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, zgodnie z art. 5 decyzji nr 1608/2003/WE, wykaz zmiennych statystycznych, objęte działalności i sektory, układy wyników, częstotliwość, terminy przesyłania danych i inne charakterystyki ustanowione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia mogą być weryfikowane w regularnych odstępach czasu.

(4)

Artykuł 3 Państwa Członkowskie uzyskują niezbędne dane, wykorzystując kombinację różnych źródeł, takich jak badania reprezentacyjne, administracyjne źródła danych lub inne źródła danych. Inne źródła danych są przynajmniej równoważne pod względem jakości lub sposobów estymacji statystycznej z badaniami reprezentacyjnymi lub administracyjnymi źródłami danych.

(5)

Artykuł 4 Dane statystyczne Wspólnot z zakresu innowacji wymienione w niniejszym Załączniku są oparte na zharmonizowanych pojęciach i definicjach, zawartych w najnowszej wersji Podręcznika Oslo. Państwa Członkowskie stosują wymienione zharmonizowane pojęcia i definicje w odniesieniu do statystyk, które mają być zestawiane.

(6)

(1) Dz.U. L 230 z 16.9.2003, str. 1. (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 1. (3) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 267 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 54 z 200414.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wytępienie klasycznego pomoru świń w Luksemburgu w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3084)

 • Dz. U. L267 - 39 z 200414.8.2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, poprawionej i przyjętej rezolucją 12/97 podczas 29. posiedzenia Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w listopadzie 1997 r.

 • Dz. U. L267 - 36 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L267 - 31 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1609/88 odnośnie do ostatecznego terminu przyjmowania do składowania masła przeznaczonego na sprzedaż na mocy rozporządzeń (EWG) nr 3143/85 i (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L267 - 30 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L267 - 3 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1447/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L267 - 1 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.