Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 267 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, poprawionej i przyjętej rezolucją 12/97 podczas 29. posiedzenia Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w listopadzie 1997 r.

Data ogłoszenia:2004-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 267 POZ 39

Strona 1 z 10
14.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/39

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 lipca 2004 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, poprawionej i przyjętej rezolucją 12/97 podczas 29. posiedzenia Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w listopadzie 1997 r. (2004/597/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w powiązaniu z pierwszym zdaniem pierwszego akapitu art. 300 ust. 2 oraz pierwszym akapitem art. 300 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Jednym z podstawowych celów Konwencji IPPC jest zapewnienie „wspólnych i skutecznych działań na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się i zawleczenia szkodników roślin i produktów roślinnych oraz popierania działań na rzecz ich zwalczania”.

Kompetencje Wspólnoty do zawierania umów międzynarodowych i traktatów oraz przystępowania do nich powierzone są jej nie tylko jednoznacznymi postanowieniami Traktatu, ale mogą również wynikać z innych jego postanowień oraz aktów przyjmowanych na ich podstawie przez instytucje wspólnotowe.

Międzynarodowa konwencja ochrony roślin (dalej zwana „Konwencją IPPC”) została przyjęta przez Konferencję FAO w 1951 r. i weszła w życie rok później. Następnie została zmieniona przez Konferencję FAO w 1979 r., a zmiany weszły w życie w 1991 r. W 1997 r. wprowadzono kolejne poprawki do Konwencji IPPC w celu uzgodnienia jej z Porozumieniem w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych zawartym w Akcie Końcowym Rundy Urugwajskiej, zapewnienia spójności z nowym systemem opracowywania norm międzynarodowych w ramach IPPC oraz umożliwienia organizacjom członkowskim FAO zostania umawiającą się stroną. Poprawiony tekst został przyjęty przez Konferencję FAO rezolucją 12/97 w listopadzie 1997 r. Zmiany wprowadzone do tekstu Konwencji wejdą w życie trzydziestego dnia po ich przyjęciu przez dwie trzecie umawiających się stron. Od tego dnia Wspólnota Europejska będzie miała prawo zostać stroną Konwencji IPPC. Do tej pory poprawiony tekst przyjęły 43 kraje, w tym cztery Państwa Członkowskie.

Opinia wydana 8 listopada 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(6)

Przedmiot Konwencji IPPC wchodzi również w zakres istniejących przepisów wspólnotowych w tej dziedzinie. Z powyższego wynika, że przedmiot Konwencji IPPC dotyczy zarówno Wspólnoty, jak i jej Państw Członkowskich.

(7)

(2)

(8)

Wspólnota powinna przystąpić do Konwencji IPPC w związku z kwestiami wchodzącymi w zakres jej kompetencji.

(9)

Przewodniczący Rady powinien zostać upoważniony do złożenia dokumentu przystąpienia Wspólnoty,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Wspólnota Europejska złoży wniosek o przystąpienie do Międzynarodowej konwencji ochrony roślin w związku z kwestiami wchodzącymi w zakres jej kompetencji.

(1)

L 267/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2004

2. Poprawiony tekst Konwencji IPPC przyjęty rezolucją 12/97 podczas 29. posiedzenia Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w listopadzie 1997 r. jest przedstawiony w załączniku I. Artykuł 2 1. Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do złożenia dokumentu przystąpienia Dyrektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (dalej zwanej „FAO”).

2. Deklaracja przedstawiona w załączniku II zostanie zawarta w dokumencie przystąpienia. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2004 r. W imieniu Rady

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 267 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 54 z 200414.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wytępienie klasycznego pomoru świń w Luksemburgu w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3084)

 • Dz. U. L267 - 36 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L267 - 32 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. wykonującego decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji (1)

 • Dz. U. L267 - 31 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1609/88 odnośnie do ostatecznego terminu przyjmowania do składowania masła przeznaczonego na sprzedaż na mocy rozporządzeń (EWG) nr 3143/85 i (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L267 - 30 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L267 - 3 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1447/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L267 - 1 z 200414.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1446/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.