Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 268 POZ 3

Tytuł:

Decyzja nr 593/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/819/WE w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) (2001–2005)

Data ogłoszenia:2004-08-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 268 POZ 3

Strona 1 z 3
16.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/3

DECYZJA NR 593/2004/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/819/WE w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) (2001–2005)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 157 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Zgodnie z pkt IV załącznika II do decyzji 2000/819/WE doświadczenie wykazało, że należy uprościć program dotyczący WEP w celu umożliwienia pośrednikom finansowym i departamentom Komisji szybkiego rozpatrywania wniosków MSP o finansowanie oraz w celu zapewnienia właściwego wykorzystywania zasobów wspólnotowych. Stwierdzono także, że Komisja badała możliwość dostosowania kryteriów kwalifikujących w celu skuteczniejszego odpowiadania na potrzeby MSP w odniesieniu do inwestycji transgranicznych, w tym inwestycji w państwach ubiegających się o członkostwo.

Dnia 5 listopada 1997 r. Komisja przyjęła decyzję 97/761/WE w sprawie zatwierdzenia mechanizmu wsparcia dla MSP w tworzeniu wspólnych ponadnarodowych przedsiębiorstw we Wspólnocie (3). Plan uruchamiania ETF, program dotyczący Wspólnego Europejskiego Przedsiębiorstwa (WEP) i System Gwarancyjny MSP były środkami przewidzianymi w decyzji Rady 98/347/WE z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie środków pomocy finansowej dla nowatorskich i tworzących nowe miejsca pracy małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) — inicjatywa na rzecz wzrostu i zatrudnienia (4). Wieloletni program, określony w decyzji Rady 2000/819/WE (5), ma na celu poprawę finansowego środowiska biznesu, w szczególności poprzez poprawę działania planu uruchamiania ETF, wprowadzenie zmian do Systemu Gwarancyjnego MSP oraz, w odniesieniu do WEP, poprzez wykorzystanie zobowiązań zrealizowanych do 31 grudnia 2000 r. na mocy decyzji 98/347/WE na rzecz przedsiębiorstw planujących udział w partnerstwach ponadnarodowych. Celem planu uruchamiania ETF, programu WEP oraz Systemu Gwarancyjnego MSP powinno być skuteczne przeciwdziałanie niedoskonałościom rynkowym w dostępie MSP do kapitału podwyższonego ryzyka poprzez wzmacnianie uczestnictwa zarówno podmiotów prywatnych, jak i publicznych, w celu osiągnięcia 100 % wskaźnika dystrybucji.

(2)

Dnia 10 października 2002 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję (6) w sprawie sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego inicjatywy na rzecz wzrostu i zatrudnienia — środki dotyczące pomocy finansowej dla nowatorskich i tworzących miejsca pracy małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w której zwraca uwagę na fakt, że program dotyczący WEP w swoim obecnym kształcie nie jest już odpowiedni.

(7)

(3)

Ocena Komisji inicjatywy na rzecz wzrostu i zatrudnienia dokonana 29 maja 2002 r. wykazuje, że rynek w nieznacznym stopniu korzysta z programu dotyczącego WEP, tworzenie nowych miejsc pracy jest ograniczone, a koszty administracyjne bardzo wysokie i że należy możliwie szybko wycofać się z programu dotyczącego WEP.

(8)

(4)

Ze względu na koszty Wspólnota powinna stopniowo wycofywać się z programów, które są związane z mikrozarządzaniem małymi kwotami pieniędzy, tak jak ma to miejsce w przypadku projektów finansowanych na podstawie programu dotyczącego WEP.

(9)

(1) Opinia wydana 30 czerwca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z 22 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z 19 lipca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 310 z 13.11.1997, str. 28. (4) Dz.U. L 155 z 29.5.1998, str. 43. (5) Dz.U. L 333 z 29.12.2000, str. 84. Decyzja zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 268 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L268 - 1 z 200416.8.2004

    Rozporządzenie (WE) nr 1435/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające, w wyniku rozszerzenia, rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.