Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek do stosowania w paszach (1)

Data ogłoszenia:2004-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 11

Strona 1 z 2
18.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1465/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek do stosowania w paszach

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i art. 9d ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Wobec tego stosowanie tego preparatu, na warunkach określonych w Załączniku, powinno być dopuszczone bezterminowo. Wyniki oceny tego preparatu wskazują, że niektóre procedury, określone w Załączniku, powinny być wymagane w celu ochrony pracowników przed narażeniem na działanie tego dodatku paszowego. Taka ochrona powinna być zapewniona w drodze stosowania dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (4). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Dyrektywa 70/524/EWG przewiduje, że żaden dodatek paszowy nie może być wprowadzony do obrotu bez zezwolenia udzielonego przez Komisję. Dodatki paszowe, o których mowa w załączniku C część II do tej dyrektywy, mogą zostać dopuszczone bezterminowo, pod warunkiem że są spełnione niektóre warunki. Stosowanie preparatu enzymatycznego 6-fitazy wytwarzanego przez Aspergillus oryzae (DSM 11857) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy, dla kurcząt przeznaczonych do tuczu, kur niosek, indyków przeznaczonych do tuczu, prosiąt i tuczników rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1353/2000 (2) i dla macior rozporządzeniem (WE) nr 261/2003 (3). Na poparcie wniosku o wydanie bezterminowego zezwolenia na ten preparat zostały przedstawione nowe dane. Wyniki oceny wskazują, że warunki ustanowione w dyrektywie 70/524/EWG dla udzielenia takiego zezwolenia zostały spełnione.

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Preparat należący do grupy „Enzymy”, zgodnie z Załącznikiem, zostaje zatwierdzony do bezterminowego stosowania jako dodatek paszowy w żywieniu zwierząt, na warunkach określonych w tym Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 17 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1289/2004 (Dz.U. L 243 z 15.7.2004, str. 15). (2) Dz.U. L 155 z 28.6.2000, str. 15. (3) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 12.

(4) Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

L 270/12

ZAŁĄCZNIK

Minimalna zawartość Maksymalny wiek Pozostałe przepisy Jednostki aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Koniec okresu obowiązywania zezwolenia Maksymalna zawartość

Nr WE

Dodatek paszowy

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

PL

Enzymy Kurczęta przeznaczone do tuczu — 250 FYT — Bezterminowo

„E 1614

6-fitaza EC 3.1.3.26

Preparat 6-fitazy wytwarzany przez Aspergillus oryzae (DSM 11857), o minimalnej aktywności:

Postać powlekana: 2 500 FYT (1)/g

Postać płynna: 5 000 FYT/g

1. W instrukcji stosowania dodatku i premiksu należy podać wskazówki dotyczące temperatury składowania, dopuszczalnego czasu składowania i stabilności granulacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 17 z 200418.8.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1447/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. nakładającego tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego (Dz.U. L 267 z 14.8.2004)

 • Dz. U. L270 - 16 z 200418.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Węgierską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3117)

 • Dz. U. L270 - 14 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L270 - 8 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Monteban, należącego do grupy kokcydiostatyków, oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L270 - 5 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Sacox 120 microGranulate, należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L270 - 4 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. weryfikujące maksymalną kwotę opłaty produkcyjnej B oraz zmieniające cenę minimalną za buraki B w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L270 - 3 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 w odniesieniu do wysokości niektórych kwot określonych w jego art. 14

 • Dz. U. L270 - 1 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.