Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 w odniesieniu do wysokości niektórych kwot określonych w jego art. 14

Data ogłoszenia:2004-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 3

18.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1461/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 w odniesieniu do wysokości niektórych kwot określonych w jego art. 14

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Kwestii Horyzontalnych dotyczących handlu przetworzonymi produktami rolnymi niewymienionymi w załączniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 14 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 na rok budżetowy kończący się 15 października 2004 r.:

Notyfikacje otrzymane od Państw Członkowskich wykazują, że płatności z rezerwy, o której mowa w art. 14 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria ustalania wysokości sum takich refundacji (2) w okresie od początku roku budżetowego do 1 maja 2004 r. dokonywane są w szybszym tempie niż w ubiegłym roku budżetowym. W celu uniknięcia zakłóceń w handlu, spowodowanych wzrostem tempa wykorzystania rezerw, które mogą przynieść negatywne skutki dla podmiotów gospodarczych korzystających z tej rezerwy, właściwe jest zwiększenie, w drodze odstępstwa od art. 14 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000, wysokości kwot określonych w tych postanowieniach na bieżący rok budżetowy.

1) Limit całkowitej rezerwy określony w pierwszym akapicie ustępu pierwszego zwiększa się do wysokości 45 milionów EUR.

(2)

2) Sumę określoną w drugim akapicie ust. 3 zwiększa się do 35 milionów EUR.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. nione rozporządzeniem (WE) 25.11.2000, str. 5). (2) Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. nione rozporządzeniem (WE) 1.5.2004, str. 14).

18. Rozporządzenie ostatnio zmienr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 886/2004 (Dz.U. L 168 z

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 270 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 17 z 200418.8.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1447/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. nakładającego tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego (Dz.U. L 267 z 14.8.2004)

 • Dz. U. L270 - 16 z 200418.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Węgierską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3117)

 • Dz. U. L270 - 14 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L270 - 11 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek do stosowania w paszach (1)

 • Dz. U. L270 - 8 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Monteban, należącego do grupy kokcydiostatyków, oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L270 - 5 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. dotyczące zatwierdzenia na dziesięć lat dodatku paszowego Sacox 120 microGranulate, należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L270 - 4 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. weryfikujące maksymalną kwotę opłaty produkcyjnej B oraz zmieniające cenę minimalną za buraki B w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L270 - 1 z 200418.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.