Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 271 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2004 r. przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym, które dotyczy przywozu tereftalatu polietylenowego pochodzącego między innymi z Australii

Data ogłoszenia:2004-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 271 POZ 38

L 271/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 sierpnia 2004 r. przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym, które dotyczy przywozu tereftalatu polietylenowego pochodzącego między innymi z Australii (2004/600/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, B. ZOBOWIĄZANIE (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie”), w szczególności jego art. 8 i 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. PROCEDURA (1)

W następstwie przyjęcia tymczasowych środków antydumpingowych, jeden z uczestniczących producentóweksporterów z Australii (Leading Synthetics Pty Ltd) zaproponował przyjęcie zobowiązania stosowania się do ceny zgodnie z art. 8 ust. 1 podstawowego rozporządzenia. Zgodnie z tym zobowiązaniem odnośny producent zaproponował dokonywanie sprzedaży po cenach równych lub wyższych od cen eliminujących szkodliwe skutki dumpingu. Ponadto spółka będzie przekazywać Komisji regularnie szczegółowe informacje dotyczące jej eksportu do Wspólnoty, tak aby powyższe zobowiązanie mogło być skutecznie monitorowane przez Komisję. Ponadto struktura sprzedaży firmy jest tego rodzaju, że Komisja uważa ryzyko naruszenia zobowiązania za ograniczone. W świetle powyższego zobowiązanie jest możliwe do przyjęcia. Aby nadal umożliwiać Komisji skuteczne monitorowanie wywiązywania się spółki z zobowiązania, w przypadku gdy wniosek o dopuszczenie do wolnego obrotu zgodnie ze zobowiązaniem jest zgłaszany odpowiednim władzom celnym, zwolnienie z cła uzależnia się od przedstawienia faktury handlowej zawierającej przynajmniej te informacje, które zostały określone w załączniku 2 do rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/2004. Taki poziom szczegółowości informacji jest także niezbędny, aby umożliwić władzom celnym stwierdzenie z wystarczającą dokładnością, że dana przesyłka odpowiada dokumentom handlowym. Jeżeli taka faktura nie zostanie przedstawiona, lub gdy nie odpowiada danemu produktowi przedstawionemu organowi celnemu, płacona jest zamiast tego odpowiednia stawka cła antydumpingowego. W przypadku naruszenia lub wycofania zobowiązania może być nałożone cło antydumpingowe na podstawie art. 8 ust. 9 i 10 podstawowego rozporządzenia,

(5)

Dnia 19 lutego 2004 r., na mocy rozporządzenia (WE) nr 306/2004 (2), Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty tereftalatu polietylenowego (odtąd określanego jako „PET” lub „dany produkt”) pochodzącego z Australii, Chińskiej Republiki Ludowej i Pakistanu („tymczasowe rozporządzenie”). W następstwie przyjęcia tymczasowych środków antydumpingowych Komisja kontynuowała badanie dumpingu, strat i interesów Wspólnoty. Końcowe wnioski i ustalenia z badania zostały określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/2004 (3) nakładającym ostateczne cła antydumpingowe na przywóz PET z Australii, Chińskiej Republiki Ludowej i Pakistanu („ostateczne rozporządzenie”). Badanie potwierdziło tymczasowe ustalenia dotyczące szkodliwego dumpingu związanego z przywozem danego produktu pochodzącego z Australii, Chińskiej Republiki Ludowej i Pakistanu.

(6)

(2)

(7)

(3)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 52 z 21.2.2004, str. 5. (3) Patrz strona 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(8)

19.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/39

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 Zobowiązanie zaproponowane przez niżej wspomnianego producenta-eksportera w związku z obecną procedurą antydumpingową dotyczącą przywozu określonego tereftalatu polietylenowego pochodzącego z Australii, Chińskiej Republiki Ludowej i Pakistanu, zostaje niniejszym przyjęte.

Kraj Producent Dodatkowy kod TARIC

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Australia

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 271 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 43 z 200419.8.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1458/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Dz.U. L 269 z 17.8.2004)

 • Dz. U. L271 - 42 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Malty zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3130)

 • Dz. U. L271 - 41 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Słowacką zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3123)

 • Dz. U. L271 - 40 z 200419.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Słowenii zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3121)

 • Dz. U. L271 - 36 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1478/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L271 - 34 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1477/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L271 - 33 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 97/2004 zawierające sprostowanie rozporządzeń (WE) nr 2281/2003 i (WE) nr 2299/2003 ustalających cenę nieodziarnionej bawełny na rynku światowym

 • Dz. U. L271 - 31 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 596/2004 w sprawie zmian w systemie pozwoleń na wywóz w sektorze jaj

 • Dz. U. L271 - 29 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L271 - 28 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1473/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. ustalające pomoc do składowania nieprzetworzonych rodzynek i suszonych fig na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L271 - 26 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1472/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1874/2003 zatwierdzającego programy krajowej kontroli scrapie określonych Krajów Członkowskich i określającego dodatkowe gwarancje oraz uznającego odstępstwa dotyczące programów hodowlanych, mających na celu przeciwdziałanie TSE u owiec, zgodnie z decyzją 2003/100/WE (1)

 • Dz. U. L271 - 24 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1471/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany załącznika XI rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, odnoszącego się do importu produktów ze zwierzyny płowej z Kanady i Stanów Zjednoczonych (1)

 • Dz. U. L271 - 22 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1470/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dz. U. L271 - 20 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1469/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na jabłka

 • Dz. U. L271 - 18 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1468/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 1 z 200419.8.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. dotyczące nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego i ostatecznego pobrania kwoty cła tymczasowego nałożonego na przywóz tereftalanu polietylenu pochodzącego z Australii i Chińskiej Republiki Ludowej oraz zakończenia postępowania antydumpingowego w sprawie przywozu tereftalanu polietylenu pochodzącego z Pakistanu oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych z tytułu nałożenia tymczasowych opłat celnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.