Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2001/648/WE, 2001/649/WE, 2001/650/WE, 2001/658/WE oraz 2001/670/WE w sprawie stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwek jadalnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3100)

Data ogłoszenia:2004-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 13

24.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/13

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2001/648/WE, 2001/649/WE, 2001/650/WE, 2001/658/WE oraz 2001/670/WE w sprawie stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwek jadalnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3100)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, greckim, francuskim, włoskim i portugalskim są autentyczne)


(2004/607/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

na sezon sprzedaży w roku 2004/2005, zważywszy że rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2004 zmienia art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 136/66/EWG w celu utrzymania na sezon 2004/2005 obecnych zasad pomocy produkcyjnej.

(3)

W konsekwencji należy zmienić decyzje, o których mowa.

Decyzje Komisji 2001/649/WE (2), 2001/650/WE (3), 2001/648/WE (4), 2001/658/WE (5) oraz 2001/670/WE (6) dotyczące, odpowiednio, stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwek jadalnych w Grecji, Hiszpanii, we Francji, we Włoszech i w Portugalii przyzwalają na zastosowanie wobec wymienionych Państw Członkowskich systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwek jadalnych na sezon sprzedaży oliwy z oliwek w latach 2001/2002 i 2003/2004. Wymienione Państwa Członkowskie wnioskowały, aby zastosowanie powyższych decyzji zostało przedłużone

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 1 decyzji 2001/648/WE wyrazy „2003/2004” zastępuje się wyrazami „2004/2005”.

(2)

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97). (2) Dz.U. L 229 z 25.8.2001, str. 16. Decyzja zmieniona decyzją 2001/880/WE (Dz.U. L 327 z 12.12.2001, str. 42). (3) Dz.U. L 229 z 25.8.2001, str. 20. Decyzja zmieniona decyzją 2001/883/WE (Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 43). (4) Dz.U. L 229 z 25.8.2001, str. 12. Decyzja zmieniona decyzją 2001/879/WE (Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 41). (5) Dz.U. L 231 z 29.8.2001, str. 16. Decyzja zmieniona decyzją 2001/884/WE (Dz.U. L 327 z 12.12.2001, str. 44). (6) Dz.U. L 235 z 4.9.2001, str. 16. Decyzja zmieniona decyzją 2001/878/WE (Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 40).

Artykuł 2 W art. 1 decyzji 2001/649/WE wyrazy „2003/2004” zastępuje się wyrazami „2004/2005”.

Artykuł 3 W art. 1 decyzji 2001/650/WE wyrazy „2003/2004” zastępuje się wyrazami „2004/2005”.

L 274/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2004

Artykuł 4 W art. 1 decyzji 2001/658/WE wyrazy „2003/2004” zastępuje się wyrazami „2004/2005”. Artykuł 5 W art. 1 decyzji 2001/670/WE wyrazy „2003/2004” zastępuje się wyrazami „2004/2005”.

Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej i Republiki Portugalskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 20 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Czeską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3154)

 • Dz. U. L274 - 19 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Cypryjską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3139)

 • Dz. U. L274 - 17 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/804/WE upoważniającej niektóre państwa trzecie do wywozu żywych mięczaków do dalszego wzrostu, tuczenia lub przenoszenia w wodach Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3128) (1)

 • Dz. U. L274 - 15 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3127) (1)

 • Dz. U. L274 - 12 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu dobijakowatych przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L274 - 11 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu srebrzyków przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L274 - 9 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe, które mają zostać przyjęte ze względu na przystąpienie Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów mlecznych i jajecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L274 - 3 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, co do środków wyeliminowania pasażowalnej encefalopatii gąbczastej u bydła oraz grupy zwierząt obejmującej owce i kozy, handlu i importu nasienia i embrionów owiec i kóz oraz określonego materiału ryzyka (1)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1491/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.