Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3127) (1)

Data ogłoszenia:2004-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 15

24.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3127)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/608/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględnienia w szczególności sytuacji w niektórych Państwach Członkowskich oraz kontroli wspólnotowych.

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 6 ust. 2, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na żądanie władz słoweńskich, jak również po przeprowadzeniu kontroli wspólnotowej, należy dodać do wykazu dodatkowe punkty kontroli granicznej przy ulicy Jelsane, na lotnisku Brnik oraz na stacji kolejowej Dobova. Na żądanie władz maltańskich, jak również po przeprowadzeniu kontroli wspólnotowej, należy dodać do wykazu dodatkowy punkt kontroli granicznej w Marsaxxlok Freeport. Na żądanie władz estońskich, jak również po przeprowadzeniu kontroli wspólnotowej, należy dodać do wykazu dodatkowe punkty kontroli granicznej w porcie Muuga oraz na ulicy Narva. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

(4)

Decyzja Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalająca wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniająca szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (3) winna zostać uaktualniona w celu

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W Załączniku do decyzji 2001/881/WE dodaje się do wykazu punktów kontroli granicznej dla Estonii następujący wpis:

„1 2 3 4 5 6

Muuga Narva

2300399 2300299

P R

HC, NHC-T(FR), NHC-NT HC, NHC-NT”

Artykuł 2 W Załączniku do decyzji 2001/881/WE dodaje się do wykazu punktów kontroli granicznej dla Malty następujący wpis:

„1 2 3 4 5 6

Marsaxlokk

3103099

P

HC, NHC”

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/517/WE (Dz.U. L 221 z 21.6.2004, str. 18).

L 274/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2004

Artykuł 3 W załączniku do decyzji 2001/881/WE dodaje się do wykazu punktów kontroli granicznej dla Słowenii następujący wpis:

„1 2 3 4 5 6

Ljubljana Brnik Dobova Jelsane

2600499 2600699 2600299

A F R

HC(2), NHC(2) HC(2), NHC(2) HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

O U, E O”

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 20 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Czeską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3154)

 • Dz. U. L274 - 19 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Cypryjską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3139)

 • Dz. U. L274 - 17 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/804/WE upoważniającej niektóre państwa trzecie do wywozu żywych mięczaków do dalszego wzrostu, tuczenia lub przenoszenia w wodach Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3128) (1)

 • Dz. U. L274 - 13 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2001/648/WE, 2001/649/WE, 2001/650/WE, 2001/658/WE oraz 2001/670/WE w sprawie stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwek jadalnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3100)

 • Dz. U. L274 - 12 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu dobijakowatych przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L274 - 11 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu srebrzyków przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L274 - 9 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe, które mają zostać przyjęte ze względu na przystąpienie Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów mlecznych i jajecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L274 - 3 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, co do środków wyeliminowania pasażowalnej encefalopatii gąbczastej u bydła oraz grupy zwierząt obejmującej owce i kozy, handlu i importu nasienia i embrionów owiec i kóz oraz określonego materiału ryzyka (1)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1491/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.