Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, co do środków wyeliminowania pasażowalnej encefalopatii gąbczastej u bydła oraz grupy zwierząt obejmującej owce i kozy, handlu i importu nasienia i embrionów owiec i kóz oraz określonego materiału ryzyka (1)

Data ogłoszenia:2004-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 3

Strona 1 z 5
24.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1492/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, co do środków wyeliminowania pasażowalnej encefalopatii gąbczastej u bydła oraz grupy zwierząt obejmującej owce i kozy, handlu i importu nasienia i embrionów owiec i kóz oraz określonego materiału ryzyka

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i wyeliminowania określonych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (1), w szczególności jego art. 23 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 260/2003 (2). Środki te zostały wprowadzone stopniowo, po to, aby wziąć pod uwagę kwestie zarządzania. Zgodnie z obecnie dostępnym dowodem jest wysoce nieprawdopodobne, aby tusze zwierząt w wieku poniżej dwóch miesięcy zawierały znaczący poziom stężenia zakażenia, pod warunkiem że podroby obejmujące głowę zostały usunięte. Dalsze poprawki dotyczące środków wyeliminowania powinny być podjęte w celu rozwiązania problemów spotykanych w niektórych Krajach Członkowskich w stosunku do tych młodych zwierząt.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy dotyczące środków wyeliminowania zastosowanych po potwierdzeniu pasażowalnej encefalopatii gąbczastej (TSE) u bydła oraz grupy zwierząt obejmującej owce i kozy. Dnia 14 września 2000 r. w opinii dotyczącej encefalopatii gąbczastej u bydła (BSE), skutkującej ubojem bydła, Naukowa Komisja Kontroli (SSC) stwierdziła, że w dużej mierze taki sam efekt może zostać osiągnięty przez ubój trzody nowo narodzonych cieląt, jak również przez ubój stad. Dnia 21 kwietnia 2004 r. zespół specjalistów ds. zagrożeń biologicznych Europejskiej Jednostki ds. Bezpieczeństwa Żywności przyjął opinię, w której stwierdził, że istnieją niewystarczające argumenty dodatkowe, aby zmienić opinię SSC. Warunki odnoszące się do uboju w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 powinny zostać dostosowane do tych opinii. W interesie jednomyślności ustawodawstwa Wspólnoty, w celu uniknięcia różnych interpretacji, konieczne jest również wyjaśnienie definicji trzody, której dotyczy przypadek BSE, oraz akcji, która powinna zostać podjęta w odniesieniu do tej trzody. Dodatkowo, konieczne jest wyjaśnienie zastosowania środków służących do wyeliminowania TSE jako zastosowanych wobec owiec ciężarnych oraz gospodarstw posiadających różnorodne stada. W celu zwrócenia się w kierunku problemów praktycznych, przepisy powinny zostać zmienione w odniesieniu do gospodarstw hodujących barany do dalszego tuczu, wprowadzania nieznanego genotypu owiec do zakażonych gospodarstw oraz okresu czasu, w którym występujące ubytki w gospodarstwach lub hodowlach, w których częstotliwość występowania allela ARR jest niska, pozwalają na ubieganie się o zniszczenie zwierząt. Sposoby wyeliminowania scrapie, jak zalecono w opinii SSC z dnia 4 kwietnia 2002 r., zostały zamieszczone w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001, jako poprawione

(2)

Należy wprowadzić ograniczenia w gospodarstwach po powstaniu podejrzenia o scrapię, w grupie zwierząt składającej się z owiec i kóz, po to, aby uniknąć przemieszczania się innych, prawdopodobnie zakażonych zwierząt przed potwierdzeniem podejrzenia. Wymagania badań, aby zezwolić na zniesienie ograniczeń wobec zarażonych gospodarstw dowiodły, że są nadmiernie uciążliwe dla dużych stad owiec i powinny zostać zmienione. Właściwe jest również wyjaśnienie definicji docelowych grup dla tych badań. Ogólne przepisy dotyczące handlu i importu nasienia i embrionów grupy zwierząt składających się z owiec i kóz są ustanowione w dyrektywie Rady 92/65/EWG (3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 20 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Czeską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3154)

 • Dz. U. L274 - 19 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Cypryjską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3139)

 • Dz. U. L274 - 17 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/804/WE upoważniającej niektóre państwa trzecie do wywozu żywych mięczaków do dalszego wzrostu, tuczenia lub przenoszenia w wodach Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3128) (1)

 • Dz. U. L274 - 15 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3127) (1)

 • Dz. U. L274 - 13 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2001/648/WE, 2001/649/WE, 2001/650/WE, 2001/658/WE oraz 2001/670/WE w sprawie stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwek jadalnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3100)

 • Dz. U. L274 - 12 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu dobijakowatych przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L274 - 11 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu srebrzyków przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L274 - 9 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe, które mają zostać przyjęte ze względu na przystąpienie Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów mlecznych i jajecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L274 - 1 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1491/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.