Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe, które mają zostać przyjęte ze względu na przystąpienie Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów mlecznych i jajecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1520/2000

Data ogłoszenia:2004-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 9

24.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1493/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe, które mają zostać przyjęte ze względu na przystąpienie Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów mlecznych i jajecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1520/2000


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, a zwłaszcza jego art. 2 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, a zwłaszcza jego art. 41, ustęp pierwszy,

(3)

zastosowania wspólnotowego ustawodawstwa weterynaryjnego; zgodnie z art. 3 tej decyzji Państwa Członkowskie zezwolą w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2004 r. na handel produktami mlecznymi i jajecznymi otrzymanymi ze zlokalizowanych w nowych Państwach Członkowskich zakładów upoważnionych do ich wywozu do Wspólnoty przed datą przystąpienia, o ile produkty te są opatrzone wspólnotowym eksportowym oznaczeniem zdrowotnym danego zakładu i jest do nich dołączony dokument stwierdzający, że zostały one wyprodukowane zgodnie z decyzją 2004/280/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 16 ust. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania sytemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria dla ustalania wysokości sum takich refundacji (1) przewiduje, że – w celu przyznania refundacji za produkty wskazane w art. 1 dyrektywy Rady 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka (2) lub art. 1 dyrektywy Rady 89/437/EWG z dnia 20 czerwca 1989 r. w sprawie problemów higienicznych i zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu produktów jajecznych (3) i występujące w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 – muszą one być przygotowywane zgodnie z wymogami tych rozporządzeń i opatrzone wymaganym oznaczeniem zdrowotnym. Decyzja Komisji 2004/280/WE z 19 marca 2004 r. ustanawiająca środki przejściowe przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Republice Czeskiej, Estonii, Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacji (4) (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) ustanawia środki przejściowe ułatwiające przejście od systemu obecnie istniejącego w nowych Państwach Członkowskich do systemu wynikającego z

W związku z powyższym, właściwe jest odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 i uznanie, że towary zgodne z art. 3 decyzji 2004/280/WE i dopuszczone do obrotu w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2004 r. powinny być objęte prawem do refundacji wywozowej.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego w sprawach horyzontalnych dotyczących handlu przetworzonymi produktami rolnymi niewymienionymi w załączniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 16 ust. 10 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 towary otrzymane przed datą przystąpienia z zakładów w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i na Słowacji, dopuszczone do wywozu do Wspólnoty przed datą przystąpienia i wywożone ze Wspólnoty w okresie od przystąpienia do 31 sierpnia 2004 r. są objęte prawem do refundacji wywozowej, o ile spełniają wymogi art. 3 lit. a) i b) decyzji 2004/280/WE.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem i w dniu wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

(1) Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 543/2004 (Dz.U. L 87 z 25.3.2004, str. 8). (2) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 212 z 22.7.1989, str. 87. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003. (4) Dz.U. L 87 z 25.3.2004, str. 60.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się wobec deklaracji wywozowych przyjętych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do 31 sierpnia 2004 r.

L 274/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 274 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 20 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Czeską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3154)

 • Dz. U. L274 - 19 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Cypryjską zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3139)

 • Dz. U. L274 - 17 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2004 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/804/WE upoważniającej niektóre państwa trzecie do wywozu żywych mięczaków do dalszego wzrostu, tuczenia lub przenoszenia w wodach Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3128) (1)

 • Dz. U. L274 - 15 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3127) (1)

 • Dz. U. L274 - 13 z 200424.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2001/648/WE, 2001/649/WE, 2001/650/WE, 2001/658/WE oraz 2001/670/WE w sprawie stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwek jadalnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3100)

 • Dz. U. L274 - 12 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu dobijakowatych przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L274 - 11 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowu srebrzyków przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L274 - 3 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, co do środków wyeliminowania pasażowalnej encefalopatii gąbczastej u bydła oraz grupy zwierząt obejmującej owce i kozy, handlu i importu nasienia i embrionów owiec i kóz oraz określonego materiału ryzyka (1)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200424.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1491/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.