Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 277 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2004 z dnia 4 maja 2004 r. rozszerzająca zakres stosowania niektórych decyzji Wspólnego Komitetu EOG na Nowe Umawiające się Strony i zmieniająca niektóre załączniki do Porozumienia EOG w następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-08-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 277 POZ 33

Strona 1 z 3
26.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/33

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 68/2004 z dnia 4 maja 2004 r. rozszerzająca zakres stosowania niektórych decyzji Wspólnego Komitetu EOG na Nowe Umawiające się Strony i zmieniająca niektóre załączniki do Porozumienia EOG w następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uzupełnione Protokołem dostosowującym, dalej zwane „Porozumieniem EOG”, w szczególności jego art. 98,


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 128 Porozumienia EOG stanowi, iż każde państwo europejskie stające się członkiem Wspólnoty złoży wniosek o przystąpienie do Porozumienia EOG oraz że warunki tego uczestnictwa podlegają uzgodnieniu między Umawiającymi się Stronami a państwem ubiegającym się o członkostwo.

(2)

W następstwie pomyślnego zakończenia negocjacji w sprawie rozszerzenia Republika Czeska, Republika Cypryjska, Republika Estońska, Republika Litewska, Republika Łotewska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii, Republika Słowacka i Republika Węgierska (zwane dalej „Nowymi Umawiającymi się Stronami”) przedłożyły wnioski o przystąpienie do Porozumienia EOG.

(3)

Porozumienie w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej i Republiki Węgierskiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie o rozszerzeniu EOG”) zostało podpisane 14 października 2003 r. w Luksemburgu.

(4)

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Porozumienia o rozszerzeniu EOG od dnia wejścia w życie tego Porozumienia postanowienia Porozumienia EOG, ze zmianami wprowadzonymi na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG, przyjętymi przed 1 listopada 2002 r., są wiążące dla Nowych Umawiających się Stron na tych samych warunkach, na jakich są wiążące dla obecnych Umawiających się Stron i na warunkach określonych w Porozumieniu o rozszerzeniu EOG.

(5)

Po 1 listopada 2002 r., na mocy decyzji podjętych przez Wspólny Komitet EOG, pewna liczba aktów WE została włączona do Porozumienia EOG.

(6)

W celu zagwarantowania spójności Porozumienia EOG i bezpieczeństwa prawnego dla osób i podmiotów gospodarczych należy jasno zaznaczyć, że akty WE, o których mowa, są wiążące dla Nowych Umawiających się Stron od momentu wejścia w życie Porozumienia o rozszerzeniu EOG.

(7)

Akt Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r. określa możliwe odstępstwa oraz dostosowuje niektóre z aktów WE, które zostały włączone do Porozumienia EOG na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG, przyjętych po 1 listopada 2002 r.

(8)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Porozumienia o rozszerzeniu EOG dostosowania aktów włączonych do Porozumienia EOG przed datą wejścia w życie Porozumienia o rozszerzeniu EOG, niezbędne ze względu na udział Nowych Umawiających się Stron w Porozumieniu EOG, a które nie zostały przewidziane w Porozumieniu o rozszerzeniu EOG, będą rozpatrywane zgodnie z procedurą określoną w Porozumieniu EOG.

L 277/34

(9)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.8.2004

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Porozumienia o rozszerzeniu EOG wszelkie ustalenia mające znaczenie dla Porozumienia EOG, wymienione w Akcie Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r., które nie zostały uwzględnione w załączniku B do Porozumienia o rozszerzeniu EOG, będą rozpatrywane zgodnie z procedurą określoną w Porozumieniu EOG. W związku z tym do zadań Wspólnego Komitetu EOG należy włączanie tych dostosowań i odstępstw do Porozumienia EOG. Zważywszy na fakt, iż na mocy Porozumienia EOG rynek wewnętrzny obejmuje także państwa EFTA, dla jego prawidłowego funkcjonowania konieczne jest zastosowanie niniejszej decyzji od dnia równoczesnego wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu i Porozumienia o rozszerzeniu EOG. Zważywszy na fakt, iż Porozumienie o rozszerzeniu EOG nie weszło jeszcze w życie, ale jest tymczasowo stosowane, niniejsza decyzja będzie również stosowana tymczasowo, do czasu wejścia w życie Porozumienia,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 277 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 32 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG — rozporządzenie (WE) nr 1382/2003 Marco Polo

 • Dz. U. L277 - 31 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG — decyzja 2003/2318/WE protokół 3132003 D 2318 e-learning

 • Dz. U. L277 - 30 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG — decyzja 2003/2317/WE Erasmus

 • Dz. U. L277 - 29 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1889/2002 (usługi pośrednictwa finansowego)

 • Dz. U. L277 - 28 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2003 (kontrola jakości bezpieczeństwa krajowego lotnictwa cywilnego)

 • Dz. U. L277 - 27 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 (bezpieczeństwo lotnicze)

 • Dz. U. L277 - 26 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG — rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego)

 • Dz. U. L277 - 25 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik IX (usługi finansowe) do Porozumienia EOG — dyrektywę 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ubezpieczenia na życie)

 • Dz. U. L277 - 24 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, testowanie i certyfikacja) do Porozumienia EOG — dyrektywę Komisji 98/73/WE, dyrektywę Komisji 98/98/WE, dyrektywę Komisji 2000/32/WE, dyrektywę Komisji 2000/33/WE, decyzję Komisji 2000/368/WE, dyrektywę Komisji 2001/59/WE, dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywę Komisji 2001/58/WE, dyrektywę Komisji 2001/60/WE (klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie preparatów niebezpiecznych)

 • Dz. U. L277 - 23 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG — decyzję 1151/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Wieloletni Plan Działań Wspólnoty w zakresie promowania bezpiecznego użycia Internetu)

 • Dz. U. L277 - 22 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG — dyrektywa Rady 2003/38/WE (sprawozdania roczne)

 • Dz. U. L277 - 21 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG — dyrektywę 2003/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (obowiązki informacyjne)

 • Dz. U. L277 - 20 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG — rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (statystyka odpadów)

 • Dz. U. L277 - 19 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 2081/2003 (statystyka handlu zagranicznego)

 • Dz. U. L277 - 18 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2003 (statystyka zarządzania strukturalnego)

 • Dz. U. L277 - 17 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1669/2003 (statystyka zarządzania strukturalnego)

 • Dz. U. L277 - 16 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1668/2003 (statystyka zarządzania strukturalnego)

 • Dz. U. L277 - 15 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2002 (dostosowanie do postępów technicznych)

 • Dz. U. L277 - 14 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG — zalecenie Komisji 2003/532/WE (EMAS)

 • Dz. U. L277 - 13 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG — dyrektywę Komisji 2003/73/WE

 • Dz. U. L277 - 12 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG — rozporządzenie (WE) nr 1804/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (halon)

 • Dz. U. L277 - 11 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG — decyzję Komisji 2003/160/WE (halon)

 • Dz. U. L277 - 10 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XVIII (Zdrowie i bezpieczeństwo pracy, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG — dyrektywę 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (czas pracy)

 • Dz. U. L277 - 9 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XVIII (Zdrowie i bezpieczeństwo pracy, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG — dyrektywę Rady 2003/72/WE (Statut Spółdzielnii Europejskiej)

 • Dz. U. L277 - 8 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG — dyrektywę 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (raportowanie obserwacji w lotnictwie cywilnym)

 • Dz. U. L277 - 7 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG — rozporządzenie (WE) nr 1644/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (EMSA)

 • Dz. U. L277 - 6 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG — decyzję Komisji 2003/548/WE (minimalny zestaw dzierżawionych linii)

 • Dz. U. L277 - 5 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG — dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (nadużycia rynkowe)

 • Dz. U. L277 - 4 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG — dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE (wyniki energetyczne budynków)

 • Dz. U. L277 - 3 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, testowanie i certyfikacja) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1873/2003 (maksymalny limit pozostałości — MRL), rozporządzenie Komisji (WE) nr 2011/2003 (MRL), rozporządzenie Komisji (WE) nr 2145/2003 (MRL)

 • Dz. U. L277 - 2 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, testowanie i certyfikacja) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 2144/2003 (przywóz z krajów trzecich)

 • Dz. U. L277 - 1 z 200426.8.2004

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji (WE) nr 1801/2003 (mikroorganizmy), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1847/2003 (nowe zastosowanie dodatku), dyrektywę Komisji 2003/100/WE (niepożądane substancje), dyrektywę Komisji 2003/104/WE (ester izopropylowy), rozporządzenie Komisji (WE) nr 2154/2003 (mikroorganizmy)

 • Dz. U. L277 - 0 z 200426.8.2004

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.