Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 7 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1515/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2295/2003 określające zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj

Data ogłoszenia:2004-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 7 - Strona 7

Strona 7 z 9

b) nazw i adresów dostawców lub kupców. Poza tym hurtownicy, którzy dokonują czynności fizycznych kondycjonowania, muszą dokonywać cotygodniowej rejestracji zapasów fizycznych. 3. Odbiorcy i hurtownicy mają obowiązek przechowywania przez co najmniej sześć miesięcy zapisów dotyczących transakcji kupna i sprzedaży oraz stanu zapasów. Zamiast prowadzenia rejestrów kupna i sprzedaży, mogą gromadzić faktury i kwity dostaw w dokumentacji, wskazując w niej adnotacje, o których mowa w art. 13, 14 oraz 15. 4. Producenci oraz dostawcy pasz prowadzą księgowość dostaw dokonywanych dla producentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lit. b), zaznaczając skład dostarczanych pasz. Przechowują tę księgowość przez co najmniej sześć miesięcy od daty dokonania dostawy. 5. Zakłady rolno-spożywcze, koncesjonowane zgodnie z dyrektywą 89/437/EWG, przechowują przez co najmniej sześć miesięcy, od daty odbioru, zestawienie wszystkich dostaw, za które były odpowiedzialne, uzupełnione informacjami naniesionymi na kontenery i opakowania, jak również tygodniowy stan zapasów jaj. 6. Wszystkie rejestry, księgowość i inne zapisy, o których mowa w art. 25 i 26 oraz w niniejszym artykule, są przekazywane do dyspozycji właściwych organów na każde żądanie.”. 16) W art. 29 wprowadza sie następujące zmiany: a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: i) litera b) otrzymuje brzmienie: „b) lista zakładów pakujących, koncesjonowanych na podstawie art. 4, na której znajduje się nazwa, adres i numer identyfikacyjny przyznany każdemu z nich z wyszczególnieniem, które zakłady są upoważnione na podstawie art. 6 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90;”; ii) litera c) otrzymuje brzmienie: „c) metody kontroli stosowane dla celów stosowania postanowień art. 12, 13, 14, 15, 16 i 24 niniejszego rozporządzenia;”; iii) dodaje się lit. g) w brzmieniu: „g) jego zamiar zastosowania lub nie odstępstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 5, wraz ze środkami stosowanymi dla wprowadzenia niniejszego odstępstwa, jeśli zachodzi potrzeba.”;


b) w ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Każda zmiana list, metod kontroli i środków technicznych, o których mowa w ust. 2, jest przekazywana Komisji, drogą elektroniczną, najpóźniej 1 kwietnia każdego roku.”. 17) W ust. 1 lit. a) i b) akapit pierwszy załącznika III skreśla się następującą część zdania: „, licząc od terminów, o których mowa w tym artykule,”. 18) W drugiej kolumnie załącznika II dodaje się następujące terminy greckie: „α) ή αυγά στρωμνής β) ή στρωμνής”. 19) W załączniku III ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Do 31 grudnia 2006 r. wymagania dotyczące art. 4 ust. 1 dyrektywy 1999/74/WE, zawarte w pkt 1 niniejszego załącznika, nie mają zastosowania do instalacji hodowlanych zbudowanych, wyremontowanych lub po raz pierwszy uruchomionych przed 1 stycznia 2002, a które nie zostały jeszcze doprowadzone do zgodności z tą dyrektywą, zgodnie z art. 4 ust. 2. W tym przypadku, bez uszczerbku dla odstępstw, jakich mogą udzielić Państwa Członkowskie, jeśli chodzi o zagęszczenie zwierząt, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4) niniejszej dyrektywy, powyższe instalacje muszą spełniać co najmniej następujące wymogi: a) jeśli chodzi o systemy hodowli, które umożliwiają kurom nioskom swobodne przemieszczanie się między różnymi poziomami instalacji wewnętrznych budynków: — instalacje są wyposażone w żerdzie, dostatecznej długości, aby każda kura dysponowała na nich przestrzenią co najmniej 15 centymetrów, — zagęszczenie nie przekroczyło poziomu dwudziestu pięciu kur na metr kwadratowy powierzchni podłogi dostępnej dla kur; b) jeśli chodzi o systemy hodowli, które uniemożliwiają kurom nioskom swobodne przemieszczanie się między różnymi poziomami instalacji wewnętrznych budynków: — zagęszczenie nie przekroczyło poziomu siedmiu kur na metr kwadratowy powierzchni podłogi dostępnej dla kur, — co najmniej jedna trzecia tej samej powierzchni jest pokryta wyściółką, taką jak słoma, trociny, piasek lub torf, — wystarczająca część powierzchni dostępnej dla kur jest przeznaczona do zbierania odchodów ptactwa;

27.8.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 278 POZ 7 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 64 z 200427.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia wykazu zatwierdzonych punktów pobierania nasienia przy przywozie nasienia koni z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2511) (1)

 • Dz. U. L278 - 59 z 200427.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/111/WE w sprawie przeprowadzania badań na obecność influenzy drobiu wśród drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2459) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1532/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L278 - 55 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1531/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1341/2004

 • Dz. U. L278 - 54 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1530/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L278 - 52 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L278 - 49 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L278 - 47 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1527/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L278 - 46 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 3. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L278 - 43 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1525/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L278 - 41 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1524/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L278 - 39 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1523/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 27 sierpnia 2004 r.

 • Dz. U. L278 - 38 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L278 - 36 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L278 - 28 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 26 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1519/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 22 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 18 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2000

 • Dz. U. L278 - 15 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

 • Dz. U. L278 - 4 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 3 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L278 - 1 z 200427.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.