Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 280 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 dotyczące systemu przywozu ryżu i ustanawiające szczegółowe przejściowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati

Data ogłoszenia:2004-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 280 POZ 13

Strona 1 z 6
31.8.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1549/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 dotyczące systemu przywozu ryżu i ustanawiające szczegółowe przejściowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wymaga zmiany rozporządzenia (WE) nr 1785/2003. W celu umożliwienia wdrożenia wymienionych decyzji do 1 września 2004 r., jak przewidują umowy przyjęte na mocy wspomnianych decyzji, należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 na okres przejściowy, który wygasa w dniu wejścia w życie zmienionego rozporządzenia, najpóźniej 30 czerwca 2005 r.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 4,

(2)

Decyzje 2004/617/WE i 2004/618/WE przewidują natomiast ustanowienie tymczasowego systemu przywozu ryżu Basmati zanim ustanowiony zostanie ostateczny system przywozu tego ryżu. Należy ustalić przejściowe szczegółowe zasady.

uwzględniając decyzję Rady 2004/619/WE z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniającą system przywozu wspólnotowego dotyczącego ryżu we Wspólnocie (2), w szczególności jej art. 2,

(3)

uwzględniając decyzję Rady 2004/617/WE z dnia 11 sierpnia 2004 r. dotyczącą zawarcia umowy w postaci wymiany pism pomiędzy Wspólnotą Europejską i Indiami zgodnie z art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany przewidzianych koncesji dotyczących ryżu na liście CXL załączonej do GATT 1994 (3), w szczególności jej art. 2,

(4)

Żeby zastosować zerową stawkę celną, ryż Basmati musi należeć do odmiany wymienionej w umowach. W celu upewnienia się, że ryż Basmati, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną odpowiada tym cechom, należy to poświadczyć za pomocą certyfikatu autentyczności wydanego przez odpowiednie władze.

W celu uniknięcia nadużyć należy przewidzieć mechanizmy weryfikacji zadeklarowanej odmiany ryżu Basmati.

uwzględniając decyzję Rady 2004/618/WE z dnia 11 sierpnia 2004 r. dotyczącą zawarcia umowy w postaci wymiany pism pomiędzy Wspólnotą Europejską i Pakistanem zgodnie z art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany przewidzianych koncesji dotyczących ryżu na liście CXL załączonej do GATT 1994 (4), w szczególności jej art. 2,

(5)

W przypadku zakłóceń rynku tymczasowy system przywozu ryżu Basmati przewiduje procedurę konsultacji z krajem eksportującym oraz ewentualne zastosowanie pełnej stawki, w przypadku nieznalezienia podczas konsultacji satysfakcjonującego rozwiązania. Należy określić, co rozumie się przez zakłócenia rynku.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Decyzja 2004/619/WE zmienia system przywozu ryżu łuskanego i ryżu całkowicie bielonego we Wspólnocie. Decyzje 2004/617/WE i 2004/618/WE przewidują warunki przywozu ryżu Basmati. Zmiana systemu

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 270 279 279 279 z z z z 21.10.2003, str. 96. 28.8.2004, str. 29. 28.8.2004, str. 17. 28.8.2004, str. 25.

Wskutek ustanowienia systemu tymczasowego, należy uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/96 z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3072/95 w odniesieniu do należności przywozowych w sektorze ryżu (5).

(1) (2) (3) (4)

(5) Dz.U. L 189 z 30.7.1996, str. 71. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2294/2003 (Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 12).

L 280/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2004

(7)

Należności przywozowe dotyczące ryżu łuskanego oraz ryżu całkowicie bielonego przewidziane w art. 11 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 280 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 36 z 200431.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w odniesieniu do zakończenia stosowania środków zwalczania klasycznego pomoru świń, stosowanych w Saarland, Niemcy, oraz rozszerzenia obszaru w Słowacji, w którym stosuje się środki zwalczania klasycznego pomoru świń (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3241) (1)

 • Dz. U. L280 - 34 z 200431.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. dotycząca zmiany decyzji 1999/815/WE przyjmującej środki zakazujące wprowadzania do obrotu zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci przeznaczonych do brania do ust przez dzieci do lat trzech, wytworzonych z miękkiego PVC z zawartością niektórych ftalanów (notyfikowana jako dokument K(2004) 3071) (1)

 • Dz. U. L280 - 26 z 200431.8.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/804/WE w odniesieniu do przywozu żywych mięczaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2613) (1)

 • Dz. U. L280 - 24 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L280 - 23 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 wreśnia 2004 r.

 • Dz. U. L280 - 11 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1548/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1722/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1766/92 i (EWG) nr 1418/76 dotyczące refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L280 - 9 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1547/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L280 - 7 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1546/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L280 - 5 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1545/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L280 - 3 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1544/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L280 - 1 z 200431.8.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1543/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.