Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1557/2004 z dnia 1 września 2004 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Nowej Zelandii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do niektórych świeżych owoców przed ich importem na teren Wspólnoty

Data ogłoszenia:2004-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2

(3)

Dane przesłane do Komisji przez Państwa Członkowskie pokazują, iż w okresie od 1997 do 2003 r. rzadko miały miejsce braki zgodności norm handlowych w przypadku importu świeżych owoców i warzyw ogółem oraz szczególnie tych gatunków, w sprawie których złożono wniosek.

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 156 z 13.6.2001, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 408/2003 (Dz.U. L 62 z 6.3.2003, str. 8).


L 283/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 września 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I

Władza publiczna wspomniana w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001: Ministry of Agriculture and Forestry (Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa) New Zealand Food Safety Authority (Agencja Bezpieczeństwa Żywnościowego Nowej Zelandii) 68-86 Jervois Quay, PO Box 2835 WELLINGTON NEW ZEALAND Tel.: (64-4) 463 2500 Fax: (64-4) 463 2675 E-mail: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz Organy kontroli wymienione w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001: New Zealand Food Safety Authority (Agencja Bezpieczeństwa Żywnościowego Nowej Zelandii) 68-86 Jervois Quay, PO Box 2835 WELLINGTON NEW ZEALAND Tel.: (64-4) 463 2500 Fax: (64-4) 463 2675 E-mail: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz

2.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/5

ZAŁĄCZNIK II Wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001

L 283/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 283 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 17 z 20042.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2004 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na nowe substancje czynne etoksazol i karwon (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3136) (1)

 • Dz. U. L283 - 16 z 20042.9.2004

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję 98/320/WE w sprawie organizacji czasowych prób związanych z pobieraniem próbek i testowaniem materiału siewnego zgodnie z dyrektywami Rady 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG i 69/208/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2942) (1)

 • Dz. U. L283 - 13 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2004 z dnia 1 września 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 września 2004 r.

 • Dz. U. L283 - 11 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2004 z dnia 1 września 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L283 - 9 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1559/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L283 - 7 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L283 - 1 z 20042.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2004 z dnia 1 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.