Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 285 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1566/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96

Data ogłoszenia:2004-09-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 285 POZ 6

L 285/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1566/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96 (1), w szczególności jego art. 11 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W związku z powyższym od 1 maja 2004 r. należy uwzględnić w tym załączniku właściwe władze nowych Państw Członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zawiera listę właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozporządzenia. W dniu 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiły Czechy, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. Akt Przystąpienia nie wprowadza zmian do wymienionego załącznika.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 31 sierpnia 2004 r. W imieniu Komisji

Christopher PATTEN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1412/2004 (Dz.U. L 257 z 4.8.2004, str. 1).

4.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/7

ZAŁĄCZNIK Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zmienia się w następujący sposób: 1) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Belgii i Danii wprowadza się, co następuje: „CZECHY W sprawie funduszy i zasobów ekonomicznych: Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 110 15 Praha 1 Tel: (420-2) 24 06 27 20 Fax: (420-2) 24 22 18 11 Ministerstvo financí Finanční analytický útvar P.O. Box 675 Jindřišská 14 111 21 Praha 1 Tel: (420-2) 57 04 45 01 Fax: (420-2) 57 04 45 02. W sprawie irackiego dziedzictwa kulturowego: Národní museum – Náprstkovo museum asijských; afrických a amerických kultur Bétlémske naměstí 1 110 00 Praha Tel: (420-22) 449 75 01 Fax: (420-22) 222 14 18”. 2) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Niemiec i Grecji wprowadza się, co następuje: „ESTONIA Eesti Välisministeerium Islandi väljak 1 15049 Tallinn Tel: (372-6) 31 71 00 Fax: (372-6) 31 71 99 Finantsinspektsioon Sakala 4 15030 Tallinn Tel: (372-6) 68 05 00 Fax: (372-6) 68 05 01”. 3) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Włoch i Luksemburga wprowadza się, co następuje: „CYPR Υπουργείο Εξωτερικών Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου 1447 Λευκωσία Tel: (357-22) 30 06 00 Fax: (357-22) 66 18 81 Ministry of Foreign Affairs Presidential Palace Avenue 1447 Nicosia Tel: (357-22) 30 06 00 Fax: (357-22) 66 18 81

L 285/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.9.2004

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου Οδός Αραούζου 6 1421 Λευκωσία Tel: (357-22) 86 71 00 Fax: (357-22) 37 51 20 Ministry of Commerce, Industry and Tourism 6 Andreas Araouzos Street 1421 Nicosia Tel: (357-22) 86 71 00 Fax: (357-22) 37 51 20 ŁOTWA Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, LV 1081 Tel: (371) 704 44 31 Fax: (371) 704 45 49 LITWA Economics Department Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania J. Tumo-Vaižganto 2 LT-2600 Vilnius Tel.: (370-5) 236 25 92 Fax: (370-5) 231 30 90”. 4) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów wprowadza się, co następuje: „WĘGRY Pénzügyminisztérium 1051 Budapest József nádor tér 2–4. Tel: (36-1) 327 21 00 Fax: (36-1) 318 25 70 MALTA Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin Palazzo Parisio Triq il-Merkanti Valletta CMR 02 Tel: (356-21) 24 28 53 Fax: (356-21) 25 15 20”. 5) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Austrii i Portugalii wprowadza się, co następuje: „POLSKA Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Prawno – Traktatowy Al. J. Ch. Szucha 23 PL-00-580 Warszawa Tel. (48-22) 523 93 48 Fax (48-22) 523 91 29”.

4.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/9

6) Pomiędzy wpisami dotyczącymi Portugalii i Finlandii wprowadza się, co następuje: „SŁOWENIA Banka Slovenije Slovenska 35 1505 Ljubljana Tel: (386-1) 471 90 00 Fax: (386-1) 251 55 16 Site internet: http://www.bsi.si Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia Prešernova 25 1000 Ljubljana Tel: (386-1) 478 20 00 Fax: (386-1) 478 23 47 Site internet: http://www.gov.si/mzz SŁOWACJA W sprawie funduszy i zasobów ekonomicznych: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa Štefanovičova 5 817 82 Bratislava Tel: (421-2) 59 58 22 01 Fax: (421-2) 52 49 35 31 W sprawie irackiego dziedzictwa kulturowego: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33 813 31 Bratislava Tel: (421-2) 59 39 11 55 Fax: (421-2) 59 39 11 74”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 285 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 15 z 20044.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1570/2004 z dnia 3 września 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L285 - 14 z 20044.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2004 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów rdzewca przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L285 - 13 z 20044.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1568/2004 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów srebrzyka przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L285 - 10 z 20044.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1567/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1727/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L285 - 3 z 20044.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2004 z dnia 3 września 2004 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L285 - 1 z 20044.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2004 z dnia 3 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.