Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 288 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1575/2004 z dnia 8 września 2004 r. uchylające rozporządzenia (WE) nr 717/96, (WE) nr 1484/96, (WE) nr 1508/96, (WE) nr 164/97, (WE) nr 299/97 i (WE) nr 1112/97 w odniesieniu do nadzwyczajnych środków wsparcia dla rynku wołowiny w Belgii, Niemczech, Francji, Irlandii, Niderlandach, Portugalii i Zjednoczonym Królestwie

Data ogłoszenia:2004-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 288 POZ 3

9.9.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1575/2004 z dnia 8 września 2004 r. uchylające rozporządzenia (WE) nr 717/96, (WE) nr 1484/96, (WE) nr 1508/96, (WE) nr 164/97, (WE) nr 299/97 i (WE) nr 1112/97 w odniesieniu do nadzwyczajnych środków wsparcia dla rynku wołowiny w Belgii, Niemczech, Francji, Irlandii, Niderlandach, Portugalii i Zjednoczonym Królestwie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 39, a także mając na uwadze, co następuje:


(3)

W związku z tym, że warunki, które doprowadziły do przyjęcia tych środków, nie są już dłużej spełniane, należy uchylić rozporządzenia (WE) nr 717/96, (WE) nr 1484/96, (WE) nr 1508/96, (WE) nr 164/97, (WE) nr 299/97 i (WE) nr 1112/97. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 717/96 (2), (WE) nr 1484/96 (3), (WE) nr 1508/96 (4), (WE) nr 164/97 (5), (WE) nr 299/97 (6) i (WE) nr 1112/97 (7) przyjmujące nadzwyczajne środki wsparcia w Belgii, Niemczech, Francji, Irlandii, Niderlandach, Portugalii i Zjednoczonym Królestwie zezwoliły danym Państwom Członkowskim na wypłatę odszkodowań z tytułu przymusowego uboju bydła na mocy nakazu ich właściwych władz w ramach środków zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).

Rozporządzenia (WE) nr 717/96, (WE) nr 1484/96, (WE) nr 1508/96, (WE) nr 164/97, (WE) nr 299/97 i (WE) nr 1112/97 tracą moc. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 września 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 99 z 20.4.1996, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 841/96 (Dz.U. L 114 z 8.5.1996, str. 18). (3) Dz.U. L 188 z 27.7.1996, str. 25. (4) Dz.U. L 189 z 30.7.1996, str. 86. (5) Dz.U. L 29 z 31.1.1997, str. 1. (6) Dz.U. L 50 z 20.2.1997, str. 16. (7) Dz.U. L 162 z 19.6.1997, str. 17.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 288 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L288 - 10 z 20049.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2004 z dnia 8 września 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

  • Dz. U. L288 - 4 z 20049.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1576/2004 z dnia 7 września 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

  • Dz. U. L288 - 1 z 20049.9.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1574/2004 z dnia 8 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.