Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 289 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1581/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1639/2001 ustanawiające minimalne i rozszerzone programy wspólnotowe w zakresie gromadzenia danych w sektorze rybołówstwa oraz ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1543/2000

Data ogłoszenia:2004-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 289 POZ 6

Strona 1 z 21
L 289/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.9.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1581/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1639/2001 ustanawiające minimalne i rozszerzone programy wspólnotowe w zakresie gromadzenia danych w sektorze rybołówstwa oraz ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1543/2000

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1543/2000 z 29 czerwca 2000 r. ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1639/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 3 wprowadza się nastepujące zmiany: a) ustęp 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) w przypadku pobierania próbek szczegółowy opis stosowanych strategii oraz badań statystycznych pozwalający na określenie poziomu precyzji oraz zależności między kosztami i dokładnością; opis ten powinien również zawierać określenie szacunkowych poziomów precyzji badanego parametru; szacunki te powinny być uwzględnione w końcowym raporcie w formie ustalonej przez Komisję po zasięgnięciu opinii STECF.”; b) skreśla się ust. 2;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W każdym przypadku wprowadzenia systemu pobierania próbek na statkach w ramach programów krajowych należy zagwarantować dostęp do statków dla celów związanych z pobraniem próbek. Z tego względu na pokład każdego statku należy przyjąć obserwatorów pokładowych w celu uniknięcia stronniczości przy dokonywaniu szacunków.

(2)

Istnieje potrzeba ulepszenia systemu pobierania próbek zasobów w ramach planów odtworzenia oraz próbek gatunków głębinowych w celu uzyskania lepszej wiedzy na temat stanu tych zasobów.

(3)

Analiza raportów Państw Członkowskich na temat danych zebranych w latach 1995 – 2000 odnośnie do połowów na jednostkę nakładu (dalej określanych od terminu w języku angielskim „Catch per unit per effort” jako CPUE), przeprowadzona we współpracy z Komitetem Naukowym, Technicznym i Gospodarczym ds. Rybołówstwa (dalej zwanym STECF), stanowi podstawę do określenia stosownych serii danych o CPUE, które będą zbierane w przyszłości.

c) dodaje się literę w brzmieniu: „e) w przypadku pobierania próbek procedury określone w ramach programów krajowych powinny zapewniać zbieranie niezbędnych danych przez właściwie wyznaczonych obserwatorów, a także przyjęcie na pokład tych obserwatorów i współpracę z nimi ze strony kapitanów statków rybackich, zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (*). ___________ (*) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.” 2) W Załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. 3) W dodatkach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Na podstawie doświadczenia uzyskanego w pierwszym roku zbierania danych, tj. 2002, a także uwzględniając rady STECF, istnieje potrzeba wprowadzenia zmian technicznych do szczegółowych wytycznych dotyczących zbierania danych, określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1639/2001 (2), w szczególności w zakresie nazewnictwa zasobów oraz podejścia do strategii pobierania próbek w celu oznaczenia długości i wieku.

(5)

Z uwagi na powyższe należy wprowadzić stosowne zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1639/2001.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 289 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 68 z 200410.9.2004

  Decyzja nr 1/2004 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie wykorzystania rezerwy przeznaczonej na rozwój długoterminowy oraz środków pochodzących z instrumentu inwestycyjnego 9 Europejskiego Funduszu Rozwoju do ustanowienia instrumentu AKP-WE na rzecz wody

 • Dz. U. L289 - 67 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1589/2004 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1341/2004

 • Dz. U. L289 - 66 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1588/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 238/2004

 • Dz. U. L289 - 64 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1587/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L289 - 63 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1586/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 4. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L289 - 61 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1585/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L289 - 59 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1584/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 10 września 2004 r.

 • Dz. U. L289 - 58 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1583/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L289 - 54 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1582/2004 z dnia 8 września 2004 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1470/2001 na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) wysyłanych z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L289 - 4 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2004 z dnia 8 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L289 - 3 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1579/2004 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L289 - 1 z 200410.9.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1578/2004 z dnia 9 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.